PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Jako Fundacja dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Jesteśmy organizacją pozarządową i tzw. PES, czyli podmiotem ekonomii społecznej. Pro­wa­dzimy dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą, która służy re­ali­za­cji celów sta­tu­to­wych naszej Fundacji. Jest to działalność usługowa. Nasza oferta to profesjonalna i kompleksowa realizacja badań społecznych, diagnoza społeczności lokalnych, badania potrzeb społeczności lokalnych czy ewaluacja. Zobacz naszą ofertę: Usługi badawcze.

STRATEGIA I CHĘĆ ROZWOJU

W związku z rozwojem działalności naszej Fundacji, szczególnie od roku 2019, realizujemy szereg działań mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług, inicjatyw i projektów. Dbamy o podnoszenie kompetencji członków naszego Zespołu, m.in. udział w szkoleniach organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, w szkoleniu Google dla menedżerów czy Efektywne NGO. Pod koniec 2019 r. przeprowadziliśmy audyt finansowy, księgowy, prawny oraz zarządzania, a w 2020 – audyt UX – User Experience. Wdrożyliśmy nową stronę www i nowy system zarządzania oraz komunikacji oparty na Google Workspace + Microsoft 365 Business Premium + Trello + Slack + ZOOM i CRM. Praktycznie pełna digitalizacja obiegu dokumentów uzupełnia zdalne prowadzenie działalności.

Wszystko to jest realizacją założeń strategicznych, zgodnie z którymi się rozwijamy. Dążymy do statusu rozpoznawalnego podmiotu ekonomii społecznej, który profesjonalnie i kompleksowo realizuje oferowane usługi, dywersyfikując źródła przychodu.

OFERTA PROJEKTU

Dlatego w styczniu 2021 r. podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu Wskocz do sieci realizowanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Z kolei projekt jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia i rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym.

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE SĄ DZIAŁANIA:

 • Diagnoza potrzeb grupy docelowej stanowiąca podstawę do udzielenia wsparcia adekwatnego do potrzeb.Wsparcie doradczo-szkoleniowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami.
 • Spotkania networkingowe poświęcone inicjowaniu partnerstw/sieci/klastrów/konsorcjów oraz dołączaniu do istniejących klastrów biznesowych.
 • Tworzenie ponadregionalnej sieci branżowej.
 • Kompleksowe wsparcie dla nowo utworzonej sieci branżowej oraz klastrów. Przede wszystkimjest to wsparcie w umożliwieniu trwałości porozumień dzięki zwiększeniu widoczności i budowaniu marki.
 • Wymiana dobrych praktyk dot. dołączania do klastrów oraz tworzenia sieci branżowych.

UCZESTNICZĄC W PROJEKCIE, MOŻEMY LICZYĆ NA:

 • stałą opiekę specjalisty ds. przedsiębiorczości społecznej,
 • indywidualne doradztwo eksperta,
 • wsparcie marketingowe,
 • szkolenia i networking,
 • wizyty studyjne,
 • dostęp do bazy dobrych praktyk,
 • uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych.