SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego oferuje profesjonalne przygotowanie, realizację i ewaluację zleconych badań. Posiadamy kompetentny zespół badaczy z różnych obszarów wiedzy (m.in. socjologia, pedagogika, psychologia, statystyka). Stale współpracujemy z badaczami z uczelni wyższych (np. Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Szkoła Wyższa) oraz z innych agencji badawczych. Nasza oferta to przede wszystkim badania społeczne, a także diagnoza społeczności lokalnych, badania potrzeb społeczności lokalnych czy ewaluacja. Ofertę kierujemy do centralnej administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego (JST), biznesu i instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. Zobacz jakie elementy powinno zawierać zlecenie badań – Elementy oferty badawczej.

Oferta realizowana jest w ramach naszej działalności gospodarczej. W związku z tym jesteśmy tzw. PES, czyli podmiotem ekonomii społecznej. Oznacza to m.in., że pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej służy re­ali­za­cji celów sta­tu­to­wych naszej Fundacji. Jest to działalność usługowa. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym FAQ.

Photo by You X Ventures on Unsplash.