Usługi badawcze

Fundacja SOC TECH LAB oferuje profesjonalne przygotowanie, realizację i ewaluację zleconych badań. Posiadamy kompetentny zespół badaczy z różnych obszarów wiedzy (m.in. socjologia, pedagogika, psychologia, statystyka). Współpracujemy z badaczami z uczelni wyższych (np. Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Szkoła Wyższa) oraz z agencji badawczych.
Nasza oferta to przede wszystkim badania społeczne, a także diagnoza społeczności lokalnych, badania potrzeb społeczności lokalnych czy ewaluacja. Ofertę kierujemy do centralnej administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego (JST), biznesu i instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji non-profit..
SZCZEGÓŁY OFERTY

Metody badawcze

SOC TECH LAB oferuje kompleksowe opracowanie szczegółowej koncepcji metodologicznej, szytej na miarę według oczekiwań zamawiającego. Dobór metody badania społecznego podporządkowany jest przede wszystkim problematyce badania. Warto też wspomnieć, że w przypadku badań społecznych nie istnieje tylko jeden konkretny sposób prowadzenia badań. Stanowi pewną przewagę a różnorodność pozwala na konstruktywne przeprowadzanie badań i tworzenie właściwych wniosków. Każdy projekt badawczy zaczynamy od opracowania profesjonalnej i szczegółowej koncepcji metodologicznej. W przypadku badań społecznych stosuje się metody jakościowe i ilościowe.

Interesuje Cię Nasza oferta? Masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości? Umów się na bezpłatne konsultacje lub skontaktuj się z Nami.

BADANIA JAKOŚCIOWE

Badania jakościowe koncentrują się na głębszej analizie danego zjawiska. Główny nacisk położony jest na to, aby za pomocą specjalnych technik badawczych lepiej i dokładniej zrozumieć analizowane zjawisko.

 • Odpowiadają na pytania: „co?”, „gdzie?”, „jak?”, „dlaczego?”
 • Swobodny sposób uzyskania informacji (scenariusz i pytania są jedynie zarysem wywiadu; pytania otwarte)
 • Większość pytań ma charakter eksploracyjny
 • Dobór próby: celowy
 • Mniejsze próby (20 – 50 osób)
 • Większy wpływ osoby prowadzącej badania na jego przebieg
 • Brak możliwości ilościowego uogólnienia wyników na populację, możliwość jakościowej generacji wyników
 • Metoda interpretacji: brak wykorzystania statystyki – bardziej swobodna i subiektywna
 • Preferowane metody badań w badaniach jakościowych: badania w działaniu (action research), etnografia, metoda historyczna, metoda Sense-Making, studium przypadku, teoria ugruntowana.

Techniki badawcze: Action Research (Badania w działaniu); badania etnograficzne, obserwacje, etnografia respondencka; FGI (Focus Group Interview) online i offline; Grupy kreatywne; IDI (In Depth Interview), IDI online i offline.

BADANIA ILOŚCIOWE

Badania ilościowe stosowane są w celu poznania skali oraz natężenia występowania zjawisk, problemów i zachowań we wskazanej społeczności.

 • Odpowiada na pytanie „ile?”
 • Narzędziem pomiaru jest kwestionariusz (pytania o niezmiennej, ustalonej formie; przeważają pytania zamknięte)
 • Większość pytań ma charakter rozstrzygający
 • Dobór próby: losowy, kwotowy
 • Większe próby (200 – 1000 osób)
 • Mniejszy wpływ osoby prowadzącej badania (badacza, ankietera) na jego przebieg
 • Możliwość ilościowego uogólnienia wyników na populację
 • Metoda interpretacji: wykorzystywanie statystyki – bardziej obiektywna

Techniki badawcze: CAPI (Computer Assisted Personal Interview), CATI (Computer Assisted Telephone Interview), CAWI (Computer Assisted Web Interview), Mystery Client (Tajemniczy Klient), PAPI (Paper & Pen Personal Interview).

Elementy oferty badawczej

Każda instytucja zamawiająca badanie może mieć swoje specyficzne wymagania dotyczące elementów czy struktury oferty badawczej. Jednak zamówienie powinno zawierać podstawowe elementy, takie jak:1

PROBLEM LUB CEL

Co dokładnie chcesz badać? Dlaczego jest to warte zbadania? Czy proponowane badania będą miały znaczenie praktyczne? Czy przyczynią się do rozwoju teorii społecznych?

PRZEGLĄD LITERATURY

Czy inni napisali coś na ten temat? Jakie teorie się do niego odnoszą i co w tej sprawie mówią? Jakie badania były wcześniej przeprowadzane? Czy ich wyniki są ze sobą spójne, czy też wykluczają się nawzajem? Czy dotychczasowe badania mają jakieś niedoskonałości, którym twoje badania mogłyby zaradzić?

OBIEKT BADAŃ

Kogo lub co będziesz badać, aby zebrać dane? Najpierw określ badanych w ogólnych, teoretycznych kategoriach. Potem opisz ich w kategoriach szczegółowych, bardziej konkretnych, określając dostępność tych osób i sposób dotarcia do nich. Czy właściwą rzeczą będzie dobranie próby? Jeśli tak, jak ją dobierzesz? Czy może się zdarzyć, że twoje badania będą mieć wpływ na badane osoby? Jeśli tak, to jak zapewnić, że nie wyrządzą im one krzywdy?

POMIAR

Jakie są kluczowe zmienne w twoich badaniach? Jak je zdefiniujesz i zmierzysz? Czy twoje definicje i metody pomiaru są powtórzeniem definicji i metod zastosowanych we wcześniejszych badaniach tego tematu, czy też różnią się od nich? Jeśli opracowałaś/-eś już narzędzie badawcze (np. kwestionariusz) lub też zdecydowałaś/-eś się na używanie czyjegoś, właściwą rzeczą byłoby załączenie go do oferty badawczej.

METODY ZBIERANIA DANYCH

Czy przeprowadzisz eksperyment, czy sondaż? Jaki będzie faktyczny sposób zbierania danych do twoich badań? Czy przeprowadzisz badania terenowe, czy może skupisz się na wtórnej analizie danych statystycznych zebranych przez innych badaczy? Być może zastosujesz więcej niż jedną metodę.

ANALIZA

Wskaż, jaki rodzaj analiz planujesz przeprowadzić.Sformułuj ich cel oraz logikę. Czy jesteś zainteresowany dokładnym opisem? Czy zamierzasz wyjaśnić istniejący stan rzeczy? Czy planujesz wyjaśnić przyczyny pewnych różnic? Jakie możliwe zmienne wyjaśniające uwzględnisz w swojej analizie i skąd będziesz wiedzieć, że trafnie wyjaśniłaś/-eś różnice?

HARMONOGRAM

Często przed przystąpieniem do badań warto określić harmonogram poszczególnych etapów badań. Nawet jeśli nie włączysz go do oferty badawczej, zrób to na własny użytek. jeśli nie nakreślisz ram czasowych dla kolejnych etapów badań i bieżącego rejestrowania ich realizacji, możesz znaleźć się w tarapatach.

BUDŻET

Oferta badań powinna przedstawiać budżet, który określa sposób wydatkowania środków. Duże drogie projekty badawcze, zawierają w swych budżetach takie kategorie jak: personel, licencje, sprzęt, materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, transport, komunikacja, delegacje, usługi tłumaczeń, koszty publikacji, reklamy, przechowywania danych.

Przypisy:

 1. E. Babbie,(2007) Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, s. 134-135.