Misja & Wartości
Historia SOC TECH LAB
Fundacja SOC TECH LAB (wcześniej, w okresie 2014-2022, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego – FIBiRL) powstała, aby realizować określoną misję społeczną i cele statutowe. Jej założenie i funkcjonowanie to nie tylko potrzeba rozwiązywania społecznie ważnych problemów, ale także efekt mojego doświadczenia zawodowego w organizacjach non-profit w kraju i za granicą od 2001 r. oraz zagranicznych pobytów naukowych, m.in.: University of Iceland w Reykjaviku, University of Oslo w Norwegii, Bradford College w Wielkiej Brytanii czy Tallinn University w Estonii. Miałem także okazję pracować w JST, dla instytucji rządowych na szczeblu centralnym, uczelni wyższej oraz w biznesie. To także efekt moich licznych podróży za granicę – odwiedziłem ponad 50 krajów w Afryce Północnej, Półwyspie Arabskim, Azji Południowo-Wschodniej i Europie, gdzie obserwowałem i nadal śledzę jak funkcjonuje sektor non-profit.

SOC TECH LAB to organizacja non-profit o określonej misji, wartościach i celach działania. To organizacja nie mająca charakteru organizacji „charytatywnej” czy „projektowej” ale dywersyfikująca źródła dochodów, prowadząca własną działalność gospodarczą na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji. Innymi słowy, Fundacja jest podmiotem ekonomii społecznej.

Za inspiracje i sugestie w zakresie założenia organizacji chciałbym złożyć szczere podziękowania: dr James Gordon Rice (University of Iceland), prof. Berit Helene Johnsen (University of Oslo), Dianie Bulanda (AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego), Grzegorzowi Modrzyńskiemu oraz babci – Kazimierze Szpak.

Fundator i Prezes Zarządu, Damian Wojciech Dudała

Misja
Fundacja SOC TECH LAB dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych.
Opis
SOC TECH LAB dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę potrzeb; tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego. Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności różnych interesariuszy społeczności lokalnej.

Obszary działań to: badania społeczne, innowacje społeczne, technologie obywatelskie, cyfrowa partycypacja, transformacja cyfrowa organizacji, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.

NASZE WARTOŚCI / ZASADY*

DOBRO WSPÓLNE

Misja Fundacji SOC TECH LAB jest podstawowym wyznacznikiem podejmowanych działań. W swoich działaniach kierujemy się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego.

LEGALIZM

Działamy w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Bierzemy udział w procesie stanowienia prawa jasno określając, w jakim charakterze występujemy – jako rzecznik interesu społecznego czy też w imię innych interesów.

NIEZALEŻNOŚĆ

Nasza niezależność wyraża się m.in. w możliwości niezależnego funkcjonowania w wymiarze merytorycznym i finansowym, czyli np. wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach pracy. Dbamy o stabilność działalności, w tym zwłaszcza zróżnicowania źródeł finansowania – dywersyfikacja źródeł finansowania. Jesteśmy niezależni od ośrodków władzy i partii politycznych – tj. nie ulegamy wpływom jakiejkolwiek partii i opcji politycznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiadamy za wpływ naszej działalności na klientów, a także prognozujemy i uwzględniamy pośredni wpływ tych działań na innych interesariuszy w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy systematyczną ewaluację we wszystkich obszarach działalności. Reprezentujemy tylko te osoby lub podmioty, które wyraziły na to zgodę. Uwzględniamy też ocenę ryzyka przy podejmowaniu decyzji o realizacji planowanych działań.

RZETELNOŚĆ

Planujemy i realizujemy swoje działania w oparciu o analizę potrzeb klientów wraz z ich otoczeniem. Regularnie ewaluujemy swoją skuteczność w odpowiadaniu na te potrzeby. Nie podejmujemy się działań, których nie jesteśmy w stanie rzetelnie wykonać. Wywiązujemy się z umów i zobowiązań.

PARTNERSTWO

Współdziałamy z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa, stawiając wyżej solidarność i współpracę na rzecz dobra wspólnego, niż konkurencję i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, podejmujemy działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami non-profit, partnerami publicznymi oraz biznesem.