Historia / Misja / Wartości

Powstanie SOC TECH LAB

Powołanie SOC TECH LAB (wcześniej, w okresie 2014-2022, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego – FIBiRL) to efekt mojego doświadczenia zawodowego w organizacjach non-profit w kraju i za granicą od 2001 r. oraz zagranicznych pobytów naukowych, m.in.: w University of Iceland w Reykjaviku, University of Oslo w Norwegii, Bradford College w Wielkiej Brytanii czy Tallinn University w Estonii. Miałem także okazję pracować w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, dla instytucji rządowych na szczeblu centralnym, uczelni wyższej oraz w biznesie. To także efekt moich licznych podróży za granicę – odwiedziłem ponad 50 krajów w Europie i Afryce Północnej, gdzie obserwowałem i nadal śledzę jak funkcjonuje sektor non-profit.

SOC TECH LAB to organizacja non-profit o określonej misji, wartościach i celach działania. To organizacja nie mająca charakteru organizacji „charytatywnej” czy „projektowej” ale dywersyfikująca źródła dochodów, prowadząca własną działalność gospodarczą na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji. Innymi słowy, Fundacja dąży do statusu ORGANIZACJI 2.0 w szeroko pojętej ekonomii społecznej.

Za inspiracje i sugestie w zakresie założenia organizacji chciałbym złożyć szczere podziękowania: dr James Gordon Rice (University of Iceland), prof. Berit Helene Johnsen (University of Oslo), Dianie Bulanda (AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego), Grzegorzowi Modrzyńskiemu oraz babci – Kazimierze Szpak.

Damian Wojciech Dudała

MISJA

Fundacja SOC TECH LAB dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

OPIS

SOC TECH LAB dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę potrzeb; tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego. Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności różnych interesariuszy społeczności lokalnej.

Obszary działań to: badania społeczne, innowacje społeczne, technologie obywatelskie, cyfrowa partycypacja, transformacja cyfrowa organizacji, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.

 

NASZE WARTOŚCI / ZASADY

I. DOBRO WSPÓLNE

Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacja pozarządowa w swoich działaniach kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego.

 

II. LEGALIZM

Organizacja pozarządowa działa w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacja biorąc udział w procesie stanowienia prawa musi jasno określić, w jakim charakterze występuje – jako rzecznik interesu społecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych interesów.

 

III. NIEZALEŻNOŚĆ

Niezależność organizacji wyraża się m.in. w możliwości niezależnego funkcjonowania w wymiarze merytorycznym i finansowym, czyli np. wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach pracy. Organizacja pozarządowa dba o stabilność działalności, w tym zwłaszcza zróżnicowania źródeł finansowania – dywersyfikacja źródeł finansowania. Musi być niezależna od ośrodków władzy i partii politycznych – tj. nieuleganie wpływom jakiejkolwiek partii i opcji politycznej.

 

IV. PRZEJRZYSTOŚĆ / TRANSPARENTNOŚĆ

Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowej jest działalnością jawną, przede wszystkim z uwagi na społeczny wymiar tej działalności oraz wykorzystywanie środków publicznych bądź środków powierzonych przez darczyńców (udostępnianie statutu, programu działań i zasad pracy, a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z zakończonych działań).

Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków, wgląd do sprawozdań merytorycznych i finansowych. Organizacja dba o możliwość ilościowej i jakościowej analizy ponoszonych kosztów merytorycznych oraz administracyjnych.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizacja odpowiada za wpływ swojej działalności na beneficjentów, a także prognozuje i uwzględnia pośredni wpływ tych działań na innych interesariuszy w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Prowadzi systematyczną ewaluację we wszystkich obszarach swojej działalności. Reprezentuje tylko te osoby lub podmioty, które wyraziły na to zgodę.

Uwzględnia ocenę ryzyka przy podejmowaniu decyzji o realizacji planowanych działań. Statutowy organ nadzoru powinien aktywnie uczestniczyć w życiu organizacji, by mieć właściwy obraz jej działań i sytuacji finansowej.

 

VI. RZETELNOŚĆ

Organizacja pozarządowa planuje i realizuje swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów wraz z ich otoczeniem. Regularnie ewaluuje swoją skuteczność w odpowiadaniu na te potrzeby. Nie podejmuje się działań, których nie jest w stanie rzetelnie wykonać. Wywiązuje się z umów i zobowiązań.

Wszystkie działania kierowane do beneficjentów oparte są na uczciwości i trosce o dobro każdej osoby, z poszanowaniem jej godności i wyznawanych wartościach oraz bazują na profesjonalizmie personelu zatrudnionego oraz wolontariuszy organizacji.

 

VII. PARTNERSTWO

Organizacja pozarządowa współdziała z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa, stawiając wyżej solidarność i współpracę na rzecz dobra wspólnego, niż konkurencję i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacja podejmuje działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.

Dla osiągania społecznie użytecznych celów organizacja sama inicjuje i jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, partnerami publicznymi oraz przedsiębiorstwami.

 

VIII. UNIKANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW

W organizacji pozarządowej szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji – tak zawodowo jak i wolontarystycznie. Organizacja przestrzega przepisów prawa Ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie. Organizacja pozarządowa nie prowadzi działań wykraczających poza uczciwą konkurencję i rodzących podejrzenia o występowaniu konfliktu interesów.

 

Bibliografia

1. Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych przyjęta przez Walne Zebranie OFOP, 28 maja 2010 r.
2. Karta Zasad Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
3. M. Kozieł (red.), P. Frączak, M. Dadel, Etyka w organizacjach pozarządowych. Standardy w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych, Warszawa, 2005.