Misja & Wartości
Historia SOC TECH LAB

Fundacja SOC TECH LAB (wcześniej, w okresie 2014-2022, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego – FIBiRL) powstała, aby realizować określoną misję społeczną, wizję i cele statutowe. Jej założenie i funkcjonowanie to nie tylko potrzeba rozwiązywania społecznie ważnych problemów, ale także efekt mojego doświadczenia zawodowego w organizacjach non-profit w kraju i za granicą od 2001 oraz zagranicznych pobytów naukowych, m.in.: University of Iceland w Reykjaviku, University of Oslo w Norwegii, Bradford College w Wielkiej Brytanii czy Tallinn University w Estonii.

SOC TECH LAB to organizacja non-profit o określonej misji, wizji, wartościach i celach działania. To organizacja nie mająca charakteru organizacji „charytatywnej” czy „projektowej” ale dywersyfikująca źródła dochodów, prowadząca własną działalność gospodarczą na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji. SOC TECH LAB jest podmiotem ekonomii społecznej.

Fundator i Prezes Zarządu, Damian Wojciech Dudała

Misja

Wierząc w idee społeczeństwa obywatelskiego, wspieramy rozwój aktywności obywatelskiej i organizacji pozarządowych. W tym celu łączymy badania, kreatywność i technologie, aby projektować i realizować innowacje oraz rozwiązania społecznie użyteczne w duchu zrównoważonego rozwoju.

Wizja

Dążymy do tego, aby społeczeństwo obywatelskie było silne, a współpracujące z nami organizacje działały innowacyjnie, skutecznie i dynamicznie rozwijały się realizując swoje cele.

NASZE WARTOŚCI / ZASADY*

DOBRO WSPÓLNE

Misja Fundacji SOC TECH LAB jest podstawowym wyznacznikiem podejmowanych działań. W swoich działaniach kierujemy się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego.

LEGALIZM

Działamy w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Bierzemy udział w procesie stanowienia prawa jasno określając, w jakim charakterze występujemy – jako rzecznik interesu społecznego czy też w imię innych interesów.

NIEZALEŻNOŚĆ

Nasza niezależność wyraża się m.in. w możliwości niezależnego funkcjonowania w wymiarze merytorycznym i finansowym, czyli np. wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach pracy. Dbamy o stabilność działalności, w tym zwłaszcza zróżnicowania źródeł finansowania – dywersyfikacja źródeł finansowania. Jesteśmy niezależni od ośrodków władzy i partii politycznych – tj. nie ulegamy wpływom jakiejkolwiek partii i opcji politycznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiadamy za wpływ naszej działalności na klientów, a także prognozujemy i uwzględniamy pośredni wpływ tych działań na innych interesariuszy w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Prowadzimy systematyczną ewaluację we wszystkich obszarach działalności. Reprezentujemy tylko te osoby lub podmioty, które wyraziły na to zgodę. Uwzględniamy też ocenę ryzyka przy podejmowaniu decyzji o realizacji planowanych działań.

RZETELNOŚĆ

Planujemy i realizujemy swoje działania w oparciu o analizę potrzeb klientów wraz z ich otoczeniem. Regularnie ewaluujemy swoją skuteczność w odpowiadaniu na te potrzeby. Nie podejmujemy się działań, których nie jesteśmy w stanie rzetelnie wykonać. Wywiązujemy się z umów i zobowiązań.

PARTNERSTWO

Współdziałamy z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa, stawiając wyżej solidarność i współpracę na rzecz dobra wspólnego, niż konkurencję i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, podejmujemy działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi organizacjami non-profit, partnerami publicznymi oraz biznesem.