Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje o konsultacjach społecznych w zakresie ustawy o pomocy społecznej (projekt z dnia 8 października 2020 r.).

Potrzeba i cel projektu ustawy

Przedkładany projekt ustawy zakłada wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.). Celem projektowanej ustawy jest realizacja części postulatów podmiotów zajmujących się stosowaniem przepisów dotyczących pomocy społecznej w praktyce, jak również zmiana lub doprecyzowanie niektórych norm, których stosowanie spotykało się z trudnościami i różnym stosowaniem w praktyce.
Projekt jest również odpowiedzią na wnioski napływające od pracowników socjalnych, związane z koniecznością doregulowania przepisów dotyczących wykonywania przez nich zawodu. Pozostałe przepisy mają charakter doprecyzowujący lub wynikają z konieczności ujednolicenia brzmienia przepisów ustawy z innymi aktami prawnymi.

Proponowane zmiany (wybrane):

 • Uchylenie obowiązującego art. 91 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego.
 • Pomoc dla cudzoziemca nie będzie przysługiwała małoletniemu cudzoziemcowi, który uzyskał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą po zakończeniu realizacji indywidualnego programu integracji przez jego przedstawiciela ustawowego.
 • W zakresie zmian dotyczących poziomu wykształcenia opiekunów określonego w zmienianym art. 48a ustawy o pomocy społecznej rozszerzono zakres osób mogących ubiegać się o pracę w charakterze opiekuna poprzez zmniejszenie wymogu wykształcenia.
 • Uchylenie obowiązku odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędącymi usługami całodobowymi.
 • Rezygnacja z możliwości kierowania przez powiatowe centrum pomocy rodzinie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami, gdyż nie daje prawnej możliwości przedmiotowym organom do ich rozpatrzenia ze względu na szczegółową regulację mówiącą o osobach uprawnionych do wystąpienia z takim wnioskiem.
 • Zaproponowano, aby pracownikom socjalnym zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej oraz w powiatowym centrum pomocy rodzinie do pomocy psychologicznej w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażającej ich życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi – przysługiwała pomoc psychologiczna.
 • Przewidziano skrócenie terminu, od którego uzależnione jest prawo do dodatkowego urlopu dla pracowników socjalnych z 5 do 3 lat, a także zwiększono kwotę dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki – z 250 zł do 400 zł.
 • Zmiana przepisu art. 130 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, polegająca na zwiększeniu kary pieniężnej za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych, tj. wysokość „od 200 do 600 zł” zwiększyć do wysokości „od 500 do 12 000 zł.”

Załączniki:

 1. Projekt Ustawy z dnia (…) o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 2. Uzasadnienie – Potrzeba i cel projektu ustawy.
 3. Załącznik do Oceny Skutków Regulacji dla projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej.
 4. Ocena skutków regulacji.
 5. Pismo przewodnie.