EKONOMIA SPOŁECZNA

Jesteśmy organizacją pozarządową i tzw. PES, czyli podmiotem ekonomii społecznej. Pro­wa­dzimy dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą, która służy re­ali­za­cji celów sta­tu­to­wych naszej Fundacji. Jest to działalność usługowa. Nasza oferta to profesjonalna i kompleksowa realizacja badań społecznych, diagnoza społeczności lokalnych, badania potrzeb społeczności lokalnych czy ewaluacja.

Jako Fundacja dążymy do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

SZCZEGÓŁY OFERTY

Oferujemy profesjonalne przygotowanie, realizację i ewaluację zleconych badań. Posiadamy kompetentny zespół badaczy z różnych obszarów wiedzy (m.in. socjologia, pedagogika, psychologia, statystyka). Stale współpracujemy z badaczami z uczelni wyższych (np. Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Szkoła Wyższa) oraz z innych agencji badawczych.

Nasza oferta to przede wszystkim badania społeczne, a także diagnoza społeczności lokalnych, badania potrzeb społeczności lokalnych czy ewaluacja. Stosujemy jakościowe i ilościowe metody badań. Ofertę kierujemy do centralnej administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego (JST), biznesu i instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. Zobacz jakie elementy powinno zawierać zlecenie badań – Elementy oferty badawczej.