Z inicjatywy Grupy roboczej ds. społecznie odpowiedzialnej administracji zorganizowano konferencję on-line pn. „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym”, która odbyła się 15.01.2021 r. Podczas konferencji poruszono m.in.: stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju w działaniach administracji publicznej, zaprezentowano przykłady praktyk podejmowanych przez urzędy i instytucje w tym zakresie, podjęto dyskusję na temat wyzwań dla zrównoważonych miast i społeczności, skutecznej współpracy i tworzenia wspólnej wartości dla rozwoju administracji.

Podczas konferencji zaprezentowano podręcznik/przewodnik pn. „Zrównoważony Rozwój i Społeczna Odpowiedzialność Organizacji. Przewodnik dla administracji centralnej”. Odbyły się także dwa panele dyskusyjne: Wyzwania na poziomie centralnym i regionalnym oraz prezentacje dobrych praktyk oraz Wyzwania zrównoważonych miast i społeczności. Jednak w programie dominowały prezentacje dobrych praktyk, zaprezentowane przez instytucje publiczne różnych szczebli.

W zakresie Ładu organizacyjnego przykładem może być Mapa Interesariuszy czy Kodeks Etyki Pracownika w Urzędzie Transportu Kolejowego, przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 przez Główny Urząd Statystyczny czy powołanie Zespołu do spraw statystyki niepełnosprawności w Głównym Urzędzie Statystycznym. W zakresie Praw człowieka powołanie Rzecznika Różnorodności w Urzędzie Transportu Kolejowego, Wybranie mężów zaufania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy podjęcie działań na rzecz wdrożenia rekomendacji zawartych w Raporcie wstępnym z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Więcej przykładów w Bazie Dobrych Praktyk: https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/baza-dobrych-praktyk

Warto podkreślić, że choć społeczna odpowiedzialność w dużej mierze kojarzona jest z biznesem, zgodnie z normą ISO 26000 kwestie te odnoszą się do wszystkich typów organizacji. Dlatego promowanie szerokiego podejścia do społecznej odpowiedzialności i upowszechniania tej idei także w środowisku administracji publicznej jest bardzo ważne, także w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zobacz podręcznik/przewodnik „Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność organizacji (…)”