GDS DS. TECHNOLOGII OBYWATELSKICH

Idea i cel grupy dialogu społecznego

Debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich. Grupa ma kreować, łączyć i wzmacniać potencjał wrocławskich organizacji pozarządowych, rady osiedli i miejskich aktywistów. Przede wszystkim w obszarze wykorzystywania nowych technologii w celu zwiększania świadomości i wzmacniania wpływu mieszkańców na to, co dzieje się we Wrocławiu.

Zagadnienia wstępne

  1. Diagnoza potencjału aktorów wrocławskiej sceny (np.organizacji pozarządowych) w zakresie tworzenia i implementacji technologii obywatelskich.
  2. Możliwości rozwoju, współpracy i wsparcia różnych podmiotów w zakresie wykorzystywania technologii obywatelskich w pracy z mieszkańcami.
  3. Poszukiwanie, prezentacja i promowanie i nnowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk w obszarze technologii obywatelskich.
  4. Standardy w korzystaniu z technologii obywatelskich.
  • Proponowana formuła: Spotkania otwarte, w cyklu raz na miesiąc (chyba, że grupa ustali inaczej)
  • Gospodarz grupy: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego.
  • Opiekun grupy: Damian Wojciech Dudała
  • Współgospodarz: Dominik Golema, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Dialogu

Słowniczek

Technologia obywatelska (ang. civic technology, skrót: civic tech) – zbiór rozwiązań, głównie z zakresu technologii informacyjnej. Obejmują one aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu swoich funkcji publicznych. Dotyczy to także wszelkiego rodzaju narzędzia do rozwoju i utrzymania takich aplikacji czy serwisów.

Uzasadnienie powołania grupy

Na całym świecie obserwuje się rosnące niezadowolenie z funkcjonowania instytucji publicznych, zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym czy lokalnym. Wyrażnie zmniejsza się udział zaangażowania obywatelskiego. Przede wszystkim w takich obszarach jak: łączenie grup i związków, uczestnictwo i kontakt z przedstawicielami publicznymi czy kontakt z sąsiadami. Maleje zaufanie i zadowolenie z instytucji publicznych.
W odpowiedzi na taką sytuację, pojawił się nowy nurt, w którym wykorzystuje się nowe technologie do poprawy demokracji. Nowy nurt to – otwarty urząd, innowacyjność obywatelska, technologie obywatelskie, demokracja uczestnicząca. Nurt ten ma zwiekszyć zaangażowanie obywateli, decydentów i społeczeństwa obywatelskiego w ogóle. Liderzy społeczni, organizacje pozarządowe i mieszkańcy coraz częściej dostrzegają wartość technologii w łączeniu ludzi, wspieraniu rozwoju miast i zarządzaniu miastem bardziej efektywnym.