Czytelnia

e-Poradnik RODO – Poradnik ma na celu przybliżenie problematyki ochrony danych osobowych. W jego treści zamiesz- czone zostały podstawowe informacje odnoszące się do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, poparte licznymi przykładami mającymi na celu wyjaśnienie działań poszczególnych mechanizmów praw- nych wynikających z rozporządzenia unijnego, potocznie zwanego RODO. Ponadto w skład poradnika wcho- dzić będą wzory dokumentów, które to będzie można wykorzystać. Sam poradnik jest adresowany głównie do III sektora i ma na celu zwiększenie świadomości prawnej organizacji wchodzących w jego skład w zakresie ochrony danych osobowych.

Poradnik standardów normatywnych dla organizacji pozarządowych składa się z opisu pięciu standardów działania organizacji pozarządowych. Pierwszy rozdział zawiera informacje na temat formalno-prawnych aspektów funkcjonowania organizacji. Drugi rozdział obejmuje kwestie związane z prowadzeniem rachunkowości w organizacji oraz standard zarządzania fnansami. Oba rozdziały opisują przede wszystkim standardy minimalne, wynikające z istnienia określonego systemu prawnego w Polsce. Trzy kolejne rozdziały zawierają prze-de wszystkim standardy zalecane lub optymalne, które nie mają charakteru obliga-toryjnego. W rozdziałach tych opisano standardy zarządzania organizacją, etycznej realizacji zadań oraz standard wykorzystania nowych mediów.

Publikacja Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych przedstawia, obok odpowiedzi na pytanie: Jak czytać Model współpracy? i Zasady współpracy, trzy szeroko omówione płaszczyzny: 1. Współpraca jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych, 2. Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, 3. Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności.

Zobacz również: Standardy współpracy organizacji i administracji.

Publikacja Organizacja 2.0 Jak zarządzać organizacją prowadzącą działalność gospodarczą? prezentuje innowacyjny Model Zarządzania Przedsiębiorstwem Społecznym „BINGO”, który prezentuje gotowe rozwiązania na skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową. Autorzy publikacji przedstawiają cztery obszary ważne dla funkcjonowania organizacji, tj. rozwój i doskonalenie organizacji, rozwój kompetencji zespołu zarządzającego, zarządzanie finansami, komunikowanie i kształtowanie relacji.

Opracowanie pn. Standardy współpracy administracji publicznej przez NGO zostało przygotowane przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Składa się z czterech części: (1) Standaryzacja współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako element polityki państwa wobec trzeciego sektora, (2) Analiza aktualnych warunków współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym, (3) Standaryzacja usług świadczonych przez podmioty funkcjonujące w sferze pożytku publicznego oraz (4) Wnioski końcowe.

Publikacja pn. Kodeks etyki w organizacjach pozarządowych. Standardy w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych wydana została przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych, w ramach Projektu: „Razem można więcej”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podejmuje m.in. takie zagadnienia jak: samoregulacja non-profit, karta zasad działania organizacji pozarządowych, obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego, przejrzystość finansowa w organizacji pozarządowej, deklaracja zachowania przejrzystości na poziomie regionalnym – wytyczne do działania dla administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

Zobacz również: Etyka w działalności organizacji pozarządowych.

Raport pn. Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport końcowy z badań składa się z kilku cząstkowych opracowań przygotowanych na potrzeby projektu pn. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy oraz narzędzia. Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, pozwalającego organizacjom pozarządowym i samorządom na dokonanie samodzielnej oceny wzajemnych relacji w konkretnej jednostce samorządowej.

Zobacz również: Etyka w działalności organizacji pozarządowych.