Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Fundacja SOC TECH LAB

Herb Polski

Fundacja SOC TECH LAB

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Obszary działań to: cyfrowa partycypacja, technologie obywatelskie, badania społeczne, partycypacja społeczna/obywatelska, przedsiębiorczość lokalna i edukacja. Uczenie się przez całe życie to myśl przewodnia działań Fundacji.

Organizacja pozarządowa pn. “Fundacja SOC TECH LAB” ustanowiona została przez Fundatora – Damiana Wojciecha Dudałę, aktem notarialnym z dnia 20.06.2014 r. – Repertorium A nr 880/2014. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu Fundacji.

Dane rejestrowe Fundacji:
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000517580 (zobacz dokument)
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 8982208260 (zweryfikuj NIP)
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – 022460256 (zobacz dokument)

Dane bankowe:
mBank – Biznes Standard
Numer konta: 70 1140 2004 0000 3602 7947 8992
Kod BIC / SWIFT – BREXPLPWMBK

Dane o niezaleganiu:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – 17.08.2020 (zobacz dokument)
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 3.08.2020 (zobacz dokument)

Inne dane rejestrowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny 2.02/00128/2020 (zobacz dokument)
Rejestr agencji zatrudnienia (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny – 25038 (zobacz dokument)
Uprawnienia wydawnicze ISBN – 978-83-94 (…)
Rejestr dzienników i czasopism nr Rej. Pr. 3554 – „Przegląd Miejski. Magazyn społeczno-kulturalny” w domenie http://przegladmiejski.pl
Biuletyn Informacji Publicznej – redaktor – Damian Wojciech Dudała

Skład Zarządu Fundacji od 27.06.2016 r.
1. Prezes – Damian Wojciech Dudała
2. Wiceprezes – Elżbieta Gruszczyńska
3. Członek – Marcin Ryszard Odelski

Skład Rady Fundacji od 05.01.2017 r.
1. Przewodniczący – Piotr Zdzisław Maj
2. Członek – Joanna Zacharska-Błaszczyk
3. Członek – Mateusz Jacek Cedro

…………………………………………………………………………………….
Skład Zarządu w okresie 20.06.2014 r. – 27.06.2016 r.
1. Prezes – Damian Wojciech Dudała
2. Wiceprezes – Ewa Szczepankiewicz-Makuch
3. Członek – Marcin Ryszard Odelski

Skład Rady Fundacji w okresie 20.06.2014 r. – 05.01.2017 r.
1. Przewodnicząca – Beata Biega
2. Członek – Joanna Zacharska-Błaszczyk
3. Członek – Grzegorz Modrzyński

Damian Wojciech Dudała – Pedagog, badacz i działacz społeczny oraz aktywista miejski. Studiował i realizował staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii. Od 2001 r. pracuje w sektorze organizacji pozarządowych. Założyciel ruchu miejskiego Inicjatywa WrObywatel. Działa na rzecz wzmacniania dialogu społecznego/obywatelskiego i współpracy z samorządem, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, jak i osób indywidualnych na rzecz rozwoju lokalnego. Bada, animuje i sieciuje społeczność lokalną. Członek Krajowej Sieci Konsultacyjnej Liderów. Uczestnik programu Obywatele Decydują – Mieszkańcy Decydują. Autor kampanii Wrocławianie Decydują. Absolwent Szkoły LiderówSpołeczeństwa Obywatelskiego. Redaktor naczelny Magazynu Społeczno-Kulturalnego Przegląd Miejski. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Wybrane szkolenia w zakresie prowadzenia i zarządzania organizacją pozarządową:
– Akademia NGO (Wrocław, 2017)
– Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wrocław, 2014, 2017)
– Pozytywne zarządzanie zmianą w NGO (Wrocław, 2017)
– Podstawy prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych (Wrocław, 2017)
– Zakładanie i funkcjonowanie podmiotów reintegracyjnych (Wrocław, 2017)
– Fundusze Europejskie dla NGO 2014-2020 (Wrocław, 2016-2017)
– Zatrudnianie w NGO na um. cywilno-prawne, wolontariatu i um. o pracę (Wrocław, 2016)
– Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatk. dla księgowych NGO (Wrocław, 2016)
– Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej (Wrocław, 2016)
– Rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, um. zlecenia i um. o dzieło (Wrocław, 2016)
– Zarządzanie projektami z UE (Wrocław, 2016)
– PRomuj swoje NGO – szkolenie dziennikarskie (Wrocław, 2014)
– Model kontraktowania usług społecznych (Wrocław, 2014)
– Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego (Wrocław, 2014)
– Naruszenie dyscypliny finansów publicznych dla NGO (Wrocław, 2013)
– Ochrona danych osobowych w NGO (Wrocław, 2013)
– Zatrudnienie w podmiotach Ekonomii Społecznej (Wrocław, 2011)
– Elastyczne formy zatrudnienia (Wrocław, 2011)

MISJA
Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego dąży do trwałej poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

NASZE WARTOŚCI / ZASADY

I. DOBRO WSPÓLNE

Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacja pozarządowa w swoich działaniach kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego.

II. LEGALIZM

Organizacja pozarządowa działa w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacja biorąc udział w procesie stanowienia prawa musi jasno określić, w jakim charakterze występuje – jako rzecznik interesu społecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych interesów.

III. NIEZALEŻNOŚĆ

Niezależność organizacji wyraża się m.in. w możliwości niezależnego funkcjonowania w wymiarze merytorycznym i finansowym, czyli np. wolność w decydowaniu o misji, celach oraz metodach pracy. Organizacja pozarządowa dba o stabilność działalności, w tym zwłaszcza zróżnicowania źródeł finansowania – dywersyfikacja źródeł finansowania. Musi być niezależna od ośrodków władzy i partii politycznych – tj. nieuleganie wpływom jakiejkolwiek partii i opcji politycznej.

IV. PRZEJRZYSTOŚĆ / TRANSPARENTNOŚĆ

Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowej jest działalnością jawną, przede wszystkim z uwagi na społeczny wymiar tej działalności oraz wykorzystywanie środków publicznych bądź środków powierzonych przez darczyńców (udostępnianie statutu, programu działań i zasad pracy, a także podawanie do publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z zakończonych działań).
Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków, wgląd do sprawozdań merytorycznych i finansowych. Organizacja dba o możliwość ilościowej i jakościowej analizy ponoszonych kosztów merytorycznych oraz administracyjnych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizacja odpowiada za wpływ swojej działalności na beneficjentów, a także prognozuje i uwzględnia pośredni wpływ tych działań na innych interesariuszy w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Prowadzi systematyczną ewaluację we wszystkich obszarach swojej działalności. Reprezentuje tylko te osoby lub podmioty, które wyraziły na to zgodę.
Uwzględnia ocenę ryzyka przy podejmowaniu decyzji o realizacji planowanych działań. Statutowy organ nadzoru powinien aktywnie uczestniczyć w życiu organizacji, by mieć właściwy obraz jej działań i sytuacji finansowej.

VI. RZETELNOŚĆ

Organizacja pozarządowa planuje i realizuje swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów wraz z ich otoczeniem. Regularnie ewaluuje swoją skuteczność w odpowiadaniu na te potrzeby. Nie podejmuje się działań, których nie jest w stanie rzetelnie wykonać. Wywiązuje się z umów i zobowiązań.
Wszystkie działania kierowane do beneficjentów oparte są na uczciwości i trosce o dobro każdej osoby, z poszanowaniem jej godności i wyznawanych wartościach oraz bazują na profesjonalizmie personelu zatrudnionego oraz wolontariuszy organizacji.

VII. PARTNERSTWO

Organizacja pozarządowa współdziała z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa, stawiając wyżej solidarność i współpracę na rzecz dobra wspólnego, niż konkurencję i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacja podejmuje działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania.
Dla osiągania społecznie użytecznych celów organizacja sama inicjuje i jest otwarta na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, partnerami publicznymi oraz przedsiębiorstwami.

VIII. UNIKANIE KONFLIKTÓW INTERESÓW

W organizacji pozarządowej szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji – tak zawodowo jak i wolontarystycznie. Organizacja przestrzega przepisów prawa Ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie. Organizacja pozarządowa nie prowadzi działań wykraczających poza uczciwą konkurencję i rodzących podejrzenia o występowaniu konfliktu interesów.

Bibliografia:
1. Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych przyjęta przez Walne Zebranie OFOP, 28 maja 2010 r.
2. Karta Zasad Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
3. M. Kozieł (red.), P. Frączak, M. Dadel, Etyka w organizacjach pozarządowych. Standardy w praktyce funkcjonowania organizacji pozarządowych, Warszawa, 2005.

Organizacje pozarządowe mają obowiązek stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zobligowane są zatem do stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego stworzyła i przyjęła Politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Osobą nadzorującą realizację polityki jest Damian Wojciech Dudała.

Polityka prywatności (zawierająca obowiązek informacyjny oraz politykę plików cookies) dla uzytkowników serwisu w domenie fibirl.org.pl prowadzonego przez Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w imieniu Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego (dalej „FIBiRL”) informujemy, że
[Administrator] Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego z siedzibą przy ul. Jana Stanisałwskiego 28/4, 51-638 Wrocław, KRS: 0000517580, NIP: 8982208260 oraz REGON: 022460256.

Cel i podstawy przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach:
1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
2. utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych – podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Kategorie danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak: adres e-mail.
Ponadto podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące: adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego.
Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym podmiotom przetwarzającym i innym odbiorcom, czyli podmiotom świadczącym na rzecz FIBiRL usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe oraz podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres 3 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
2. Prawo sprostowania (poprawienia) Pani/Pana danych;
3. Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
4. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
5. Prawo przenoszenia danych;
6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana pytania, w razie braku wyrażenia zgody nie będziemy mogli kontaktować się z Panią/Panem.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

Wykorzystanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Pani/Pana przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedza Pani/Pan nasz serwis i które jego elementy najbardziej Panią/Pana interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania strony internetowej do Pani/Pana potrzeb, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).
Każda indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:
1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
2. Nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
3. Termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
4. Wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.
W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:
1. Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
2. Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.
Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Ma Pani/Pan prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Pani/Pana (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musi Pani/Pan zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Pani/Pana o to pytać.
Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze.

Zmiana polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności i plików cookies poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

API reCAPTCHA

Informujemy również, że korzystając z naszego serwisu w domenie fibirl.org.pl przyjmujesz do wiadomości, że interfejs API reCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane o urządzeniu i aplikacji, i wysyła je do Google w celu analizy. Informacje zebrane w związku z Twoim korzystaniem z usługi reCAPTCHA zostaną wykorzystane do jej ulepszenia i w ogólnych celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam przez Google. Zgodnie z punktem 3(d) Warunków korzystania z interfejsów API Google potwierdzasz, że korzystając z tych interfejsów API, bierzesz na siebie odpowiedzialność za przekazanie wszelkich niezbędnych powiadomień i zgód związanych ze zbieraniem tych danych i udostępnianiem ich firmie Google. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej Ty i Twoi klienci interfejsu API musicie przestrzegać polityki w zakresie zgody użytkownika z UE.

Damian Wojciech Dudała
Adres e-mail: damian.dudala(at)fibirl.org.pl
tel. +48 605 697 839

Metryczka

Osoba odpowiedzialna za treść Damian Wojciech Dudała
Data wytworzenia 01.05.2020
Osoba publikująca w BIP Damian Wojciech Dudała
Data opublikowania 01.05.2020
Osoba ostatnio aktualizująca Damian Wojciech Dudała
Data ostatniej aktualizacji 19.07.2022 14:55
Powrót na stronę główną