Podstawa prawna
Fundacja SOC TECH LAB (wcześniej Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego) ustanowiona została przez Fundatora – Damiana Wojciecha Dudałę, aktem notarialnym z dnia 20.06.2014 r. – Repertorium A nr 880/2014. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu Fundacji.
Misja & Wizja

MISJA
Wierząc w idee społeczeństwa obywatelskiego, wspieramy rozwój aktywności obywatelskiej i organizacji pozarządowych. W tym celu łączymy badania, kreatywność i technologie, aby projektować i realizować innowacje oraz rozwiązania społecznie użyteczne w duchu zrównoważonego rozwoju.

WIZJA
Dążymy do tego, aby społeczeństwo obywatelskie było silne, a współpracujące z nami organizacje działały innowacyjnie, skutecznie i dynamicznie rozwijały się realizując swoje cele.

Cele statutowe

Rozdział II Statutu

Cele Fundacji, działalność statutowa, gospodarcza oraz formy i obszary ich realizacji

§ 3

 1. Tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.
 2. Tworzenie, wdrażanie i promowanie technologii obywatelskich.
 3. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej.
 4. Wykorzystywanie i promowanie dorobku naukowego i warsztatu nauk społecznych do tworzenia wiedzy użytecznej do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym.
 5. Wspieranie i promowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na poziomie lokalnym.
 6. Tworzenie i szerokie upowszechnianie wiedzy i zasobów informacyjnych, w szczególności z zakresu diagnostyki problemów i pobudzania aktywności społecznej.
 7. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
 8. Wyrównywanie szans osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich usamodzielnienie i poprawa jakości życia poprzez integrację i reintegrację społeczną i zawodową.
 9. Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.

Aktualizacja: 16.07.2022

Obszary działań

Rozdział II Statutu

Cele Fundacji, działalność statutowa, gospodarcza oraz formy i obszary ich realizacji

§ 4

2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach sześciu obszarów:

 1. BADANIA;
 2. INNOWACJE & TECHNOLOGIE;
 3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LOKALNY;
 4. EDU & STEAM (z ang. science, technology, engineering, art, maths);
 5. SOC TECH LAB Magazyn Innowacji Społecznych i Technologii (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe);
 6. IOB – instytucji otoczenia biznesu.
Strategia 2022 - 2030
Działalność w obliczu trendów społecznych, gospodarczych i cyfrowych
Dane rejestrowe
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000517580 (zobacz dokument)
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 8982208260 (zweryfikuj NIP)
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – 022460256 (zobacz dokument)
 • European Commission Registration – Organisation ID (OID) – E10339180 (verify name or PIC number)
 • Erasmus+ / Executive Agency EACEA in Brussels – PIC number – 880934310 (verify number)
 • Erasmus+ Partner Information Form (zobacz dokument)
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny 2.02/00128/2020 (zobacz dokument)
 • Rejestr agencji zatrudnienia (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny – 25038 (zobacz dokument)
 • Uprawnienia wydawnicze ISBN – 978-83-94 (…)
 • Rejestr dzienników i czasopism nr Rej. Pr. 3554 – „Przegląd Miejski. Magazyn społeczno-kulturalny”
 • Biuletyn Informacji Publicznej – redaktor – Damian Wojciech Dudała – strona BIP
Dane bankowe

mBank – Biznes Standard
Numer konta: 70 1140 2004 0000 3602 7947 8992
Kod BIC / SWIFT – BREXPLPWMBK

Standardy: prawny, finansowy i zarządzania

W 2019 r. Fundacja SOC TECH LAB (wcześniej Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego) przystąpiła do pilotażowego projektu w zakresie wdrażania we wrocławskich organizacjach pozarządowych standardów: prawnego, finansowego-księgowego i zarządzania. Po wdrożeniu znaczących zmian w dokumentacji i sposobie organizacji, oraz przeprowadzeniu zewnętrznego audytu pre i post, Fundacja SOC TECH LAB, otrzymała certyfikaty wdrożenia wszystkich trzech standardów. Projekt był realizowany na zlecenie Gminy Wrocław przez Fundację Umbrella i DFOP.

   

Zasady CSR i Polska Norma ISO 26000

W 2014 Fundacja SOC TECH LAB wdrożyła zasady CSR i polską normę ISO 26000, które zostały ujęte Strategii wdrażania CSR w organizacji Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego przygotowanej w ramach projektu „CSR ekologiczny nie tylko dla dużych – budowa dobrych relacji biznesowych MŚP”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rewizja Strategii w 2023

W 2023 SOC TECH LAB przystąpiło do rewizji swoich Standardów w zakresie zapisów dotyczących zasad CSR oraz ISO 26000 poprzez udział w projekcie „Społecznie Odpowiedzialne NGO” realizowanym przez Instytut Nowych Technologii w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. Zespół SOC TECH LAB uczestniczył w module szkoleniowym, doradztwie oraz skorzystał ze wsparcia przy aktualizacji zapisów dotyczących zasad CSR i ISO 26000. Zaktualizowane zasady CSR i ISO 26000 ujęte zostały w Strategii Rozwoju SOC TECH LAB na lata 2022 – 2030.

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju

Fundacja SOC TECH LAB podejmuje działania, które zgodne są ze wskazanymi poniżej Celami Zrównoważonego Rozwoju zawartymi w Agendzie 2030. Podejmowane działania zgodne są z misją, wizją i celami statutowymi oraz Strategią Rozwoju SOC TECH LAB 2022 – 2030. Mając jednak na uwadze, jak ważne są obecnie działania na rzecz klimatu Fundacja SOC TECH LAB będzie wspierać w miarę swoich możliwości także inicjatywy z innych Celów.

Wyszczególnienie Celów Zrównoważonego Rozwoju

Cel 4. Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie
4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne do uzyskania zatrudnienia, znalezienia godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości
4.5 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach dla najsłabszych, w tym dla osób niepełnosprawnych, rdzennej ludności oraz dla dzieci w bardzo trudnej sytuacji
4.7 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój
4.c Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się małych państwach wyspiarskich

Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
8.3 Promować politykę rozwojową wspierającą działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje, oraz zachęcać do wychodzenia z szarej strefy i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych

Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
9.c Znacząco zwiększyć dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążyć do zapewnienia przystępnego cenowo i powszechnego dostępu do Internetu w krajach najsłabiej rozwiniętych do 2020 roku

Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
11.3 Do 2030 roku zintensyfikować zrównoważoną urbanizację sprzyjającą włączeniu społecznemu oraz możliwości partycypacji w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i zagospodarowaniu ludzkich osiedli we wszystkich krajach

Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
16.6 Budować skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich szczeblach
16.7 Zapewnić elastyczny, otwarty, partycypacyjny i reprezentatywny proces podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach

Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalnego partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju
Technologia
17.7 Promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii przyjaznych środowisku w państwach rozwijających się, na korzystnych i preferencyjnych warunkach, w oparciu o wspólne uzgodnienia

Osoba odpowiedzialna za treść Damian Wojciech Dudała
Data wytworzenia 1.08.2014
Osoba publikująca w BIP Damian Wojciech Dudała
Data opublikowania 1.08.2014
Osoba ostatnio aktualizująca Damian Wojciech Dudała
Data ostatniej aktualizacji 29.12.2023 10:28

2014 – 2023 Ⓒ | Design & Service by SOC TECH LAB