Podstawa prawna
Fundacja SOC TECH LAB (wcześniej Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego) ustanowiona została przez Fundatora – Damiana Wojciecha Dudałę, aktem notarialnym z dnia 20.06.2014 r. – Repertorium A nr 880/2014. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991 r., poz. 203 z późń. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statutu Fundacji.
Misja & opis

MISJA
Fundacja SOC TECH LAB dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

OPIS
SOC TECH LAB dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę potrzeb; tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacji społecznych i technologii obywatelskich oraz wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego. Fundacja kreuje rozwój oparty na świadomej partycypacji i współodpowiedzialności różnych interesariuszy społeczności lokalnej.

Cele statutowe

Rozdział II Statutu

Cele Fundacji, działalność statutowa, gospodarcza oraz formy i obszary ich realizacji

§ 3

 1. Tworzenie, wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.
 2. Tworzenie, wdrażanie i promowanie technologii obywatelskich.
 3. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej.
 4. Wykorzystywanie i promowanie dorobku naukowego i warsztatu nauk społecznych do
  tworzenia wiedzy użytecznej do diagnozowania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych oraz projektowania i realizacji przedsięwzięć prorozwojowych, zwłaszcza na poziomie lokalnym.
 5. Wspieranie i promowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza na poziomie lokalnym.
 6. Tworzenie i szerokie upowszechnianie wiedzy i zasobów informacyjnych, w szczególności z zakresu diagnostyki problemów i pobudzania aktywności społecznej.
 7. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnej.
 8. Wyrównywanie szans osób defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem
  społecznym, ich usamodzielnienie i poprawa jakości życia poprzez integrację
  i reintegrację społeczną i zawodową.
 9. Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.

Aktualizacja: 16.07.2022

Obszary działań

Rozdział II Statutu

Cele Fundacji, działalność statutowa, gospodarcza oraz formy i obszary ich realizacji

§ 4

2. Fundacja realizuje swoje cele w ramach sześciu obszarów:

 1. BADANIA;
 2. INNOWACJE & TECHNOLOGIE;
 3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LOKALNY;
 4. EDU & STEAM (z ang. science, technology, engineering, art, maths);
 5. SOC TECH LAB Magazyn Innowacji Społecznych i Technologii (na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe);
 6. IOB – instytucji otoczenia biznesu.
Strategia 2022 - 2025
Działalność w obliczu trendów społecznych, gospodarczych i cyfrowych
Dane rejestrowe
 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – 0000517580 (zobacz dokument)
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – 8982208260 (zweryfikuj NIP)
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) – 022460256 (zobacz dokument)
 • European Commission Registration – Organisation ID (OID) – E10339180 (verify name or PIC number)
 • Erasmus+ / Executive Agency EACEA in Brussels – PIC number – 880934310 (verify number)
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek – 17.08.2020 (zobacz dokument)
 • Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Śródmieście – Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – 3.08.2020 (zobacz dokument)
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny 2.02/00128/2020 (zobacz dokument)
 • Rejestr agencji zatrudnienia (Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy) – Numer ewidencyjny – 25038 (zobacz dokument)
 • Uprawnienia wydawnicze ISBN – 978-83-94 (…)
 • Rejestr dzienników i czasopism nr Rej. Pr. 3554 – „Przegląd Miejski. Magazyn społeczno-kulturalny”
 • Biuletyn Informacji Publicznej – redaktor – Damian Wojciech Dudała – strona BIP
Dane bankowe

mBank – Biznes Standard
Numer konta: 70 1140 2004 0000 3602 7947 8992
Kod BIC / SWIFT – BREXPLPWMBK

Standardy: prawny, finansowy i zarządzania

W 2019 r. Fundacja SOC TECH LAB (wcześniej Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego) przystąpiła do pilotażowego projektu w zakresie wdrażania we wrocławskich organizacjach pozarządowych standardów: prawnego, finansowego-księgowego i zarządzania. Po wdrożeniu znaczących zmian w dokumentacji i sposobie organizacji, oraz przeprowadzeniu zewnętrznego audytu pre i post, Fundacja SOC TECH LAB, otrzymała certyfikaty wdrożenia wszystkich trzech standardów. Projekt był realizowany na zlecenie Gminy Wrocław przez Fundację Umbrella i DFOP.

   

Osoba odpowiedzialna za treść Damian Wojciech Dudała
Data wytworzenia 1.08.2014
Osoba publikująca w BIP Damian Wojciech Dudała
Data opublikowania 1.08.2014
Osoba ostatnio aktualizująca Damian Wojciech Dudała
Data ostatniej aktualizacji 1.09.2023 8:37

2014 – 2023 Ⓒ | Design & Service by SOC TECH LAB