W sierpniu 2020 r. Prezydent Wrocławia przedstawił do konsultacji projekt Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. Konsultacje rozpoczęły się 3 sierpnia i potrwały do 7 września 2020 r. Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowano do wszystkich przedstawicieli wrocławskich NGO.

W jakim celu i dlaczego to takie ważne?
Konsultacje Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. We Wrocławiu konsultacje Programu Współpracy są przeprowadzane co roku.

Celem Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Miasto działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy i powiatu. Poprzez określenie i realizację tych zasad Samorząd pragnie włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:

  • umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie,
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
  • wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

Zobacz też artykuł Damiana Wojciecha Dudały: Konsultacje Programu Współpracy Miasta Wrocławia z NGO. Dlaczego to takie ważne?

Nasza Fundacja również wzięła udział w tych konsultacjach i przedstawiła nastepujące uwagi do Programu:

Wypracowanie mechanizmów wzmacniania i promowania działań Grup Dialogu Społecznego i Grup Branżowych jako form umożliwiających prowadzenie dialogu m.in. przez organizacje pozarządowe.

W rozdziale 5, Formy współpracy § 5. Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w formach, proponuje się następujący zapis dla pkt 6):„tworzenia i promowania tematycznych grup dialogu społecznego i grup branżowych o charakterze dyskusyjnym i doradczym, w których skład mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Miasta, przedstawiciele środowisk lokalnych i instytucji oraz wypracowania mechanizmów wzmacniania ww. grup i wdrażania wypracowanych rozwiązań;”

Cykliczne badania potrzeb, możliwości i aktualnej sytuacji organizacji pozarządowych we Wrocławiu.

W rozdziale 4, Przedmiot współpracy § 4, proponuje się dodanie punktu 4 o treści:

„Na potrzeby analizy potencjału organizacji pozarządowych, ich potrzeb i aktualnej sytuacji, Gmina Wrocław będzie przeprowadzać badania społeczne organizacji pozarządowych nie rzadziej niż raz na 5 lat.”

Rozszerzenie pojęcia opieki nad dzieckiem.

W rozdziale 4, Przedmiot współpracy § 4, proponuje się zmianę punktu 2, podpunkt 6) – w zakresie promocji i ochrony zdrowia, proponuje się następujący zapis dla podpunktu c):

„promowanie działań prozdrowotnych dotyczących poprawy jakości opieki zdrowotnej nad dzieckiem, jego rodzicami bądź opiekunami,”

Rozszerzenie sposobów oceny realizacji programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

W rozdziale 8, Sposoby oceny realizacji programu § 9. Prezydent Wrocławia dokonuje ewaluacji programu współpracy za okres realizacji programu, proponuje się następujący zapis dla pkt 3:

„Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe zadaniami publicznymi, będą publikowane na stronie www.wroclaw.pl i wykorzystywane do usprawnienia współpracy.”

oraz dla pkt 5 podpunkt 6):

„liczba grup dialogu społecznego i grup branżowych oraz zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym działających w 2020 r. z udziałem przedstawicieli Miasta i organizacji pozarządowych;”

Wyniki konsultacji:

  1. Wynik konsultacji opublikowany w BIP Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
  2. Strona BIP poświęcona konsultacjom Programu Współpracy na 2021 r.

Zdjęcie: Serhii Pererva (Unsplash.com).