WSPIERAJ NASZE DZIAŁANIA NA 4 SPOSOBY

Fundacja dąży do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez diagnozę problemów społecznych, identyfikację kapitału ludzkiego, działania związane z tożsamością lokalną, animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Jesteśmy organizacją pozarządową i tzw. PES, czyli podmiotem ekonomii społecznej. Pro­wa­dzimy dzia­łal­no­ść go­spo­dar­czą, która służy re­ali­za­cji celów sta­tu­to­wych naszej Fundacji. Jest to działalność usługowa. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym FAQ. Możesz wesprzeć nasze działania na cztery sposoby: 1. poprzez robienie zakupów on-line, 2. przekazanie darowizny, 3. zakup produktów – naszych publikacji i 4. zakup naszych usług badawczych.

WSPIERAJ NAS ROBIĄC ZAKUPY ON-LINE

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

KUP NASZE PRODUKTY