Z dniem 12 października 2020 r. uruchamiamy projekt pn. Osiedlowy Punkt Obywatelski skierowany do mieszkańców czterech osiedli na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu – Bartoszowic, Biskupina, Dąbia i Sępolna. Projekt OPO jest realizowany jest we współpracy z Radą Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, a jego uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Realizacja projektu opiera się całkowicie na wolontariacie kompetencyjnym.

Osiedlowy Punkt Obywatelski (OPO) to miejsce, gdzie obywatel/-ka może otrzymać bezpłatne wsparcie w zakresie znalezienia rozwiązań swoich problemów poprzez udzielenie porad i informacji o prawach, obowiązkach i możliwościach obywatela/-ki w dziedzinach określonych w ofercie usług OPO. Usługi OPO realizowane są w obszarach: obywatelskim, pedagogicznym, prawnym i psychologicznym.

OPO to oferta bezpłatnych usług dla mieszkańców, która obejmuje m.in.:

  • porady w kategorii obywatel a instytucja (np. dostęp do informacji publicznej, wnoszenie petycji, inicjatywa lokalna, powoływanie Grup Dialogu Społecznego we Wrocławiu)
  • poradnictwo rehabilitacyjne (np. informacja o możliwościach udziału w projektach społeczno-zawodowych)
  • porady prawne (np. prawa obywatelskie, prawo pobytu cudzoziemców, prawo rodzinne, prawa dziecka)
  • wsparcie psychologicze i rozwiązywanie konfliktów (np. specjalistyczne poradnictwo i wsparcie psychologiczne w obszarze problemów psychicznych i utrzymania zdrowia psychicznego)

Metodologia pracy OPO

W każdym przypadku doradca OPO wysłuchuje klienta i we współpracy z nim określa/definiuje problem. Następnie, w zależności od problemu, udziela porady i/lub informacji. Uzupełnieniem formy indywidualnej są tematyczne zajęcia grupowe.

Wsparcie OPO polega na:

  • wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu,
  • przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji,
  • wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,
  • w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania.