Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego we współpracy z Business Spoken Here zapraszają do udziału w konkursie pn. „Technologie w NGO – wyzwania dla III sektora”. Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych (zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Nagroda: Nagrodą jest możliwość pozyskania Certyfikatu BSH, po pozytywnym zrealizowaniu wszystkich wymogów niezbędnych do jego pozyskania dla jednej organizacji.

Proces certyfikacji:
1. Organizacja przechodzi przez proces certyfikacji, który obejmuje audyt jej działania w obszarach: oferty, promocji, wizerunku, gotowości do rozmów biznesowych. Po audycie organizacja otrzymuje konkretne sugestie, rekomendacje i zmiany do modyfikacji, dzięki którym organizacja zacznie mówić językiem biznesu.
2. Promocja organizacji oraz jej projektów za pośrednictwem Bazy BSH. Otwiera to drogę do łatwiejszego nawiązywania współpracy z firmami.
3. Organizator (BSH) zapewnia stałą promocję projektu przy branżowych wydarzeniach, dzięki czemu osoby odpowiadające za CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) oraz wolontariat pracowniczy dowiadują się o certyfikowanych organizacjach.
4. Otrzymanie certyfikatu oznacza, że organizacja zna i rozumie ważne dla firm elementy. Certyfikowane podmioty są uwzględniane w Bazie BSH.

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na napisaniu tekstu na temat nawiązujący do Panelu dyskusyjnego „Technologie w NGO – szanse i zagrożenia”, który odbył się 19 czerwca 2020 r. w ramach 4. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie teksty dotąd nigdzie nie publikowane i nie będące zwycięzcami innych konkursów.
4. Uczestnik Konkursu (organizacja) zgadza się na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora, tj. Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, KRS 0000517580, NIP 8982208260, REGON 022460256 – nadesłanego tekstu do celów promocyjnych.
5. Teksty należy przesyłać na adres e-mail: info@fibirl.org.pl w terminie do 21 czerwca 2020 r., godz. 23:59.
6. Każda organizacja pozarządowa może może przesłać tylko jeden tekst.
7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników (organizacje) Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach (organizacjach) Konkursu.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 29 czerwca 2020 r.
9. Informacje o wynikach konkursu będą dostępne na stronie internetowej: https://fibirl.org.pl.
11. Uczestnicy (organizacje) Konkursu będą powiadomieni e-mailem na wskazany adres e-mail w zgłoszeniu.

ZGŁOSZENIE
1. Zgłoszenie poprzez e-maila powinno zawierać:
a). Nazwę organizacji pozarządowej;
b). KRS organizacji pozarządowej;
c). NIP organizacji pozarządowej;
d). Adres organizacji pozarządowej zgodnie z KRS.
2. Tekst konkursowy nie powinien przekraczać 300 wyrazów łącznie. Forma dowolna, np. krótka opowieść, wiersz itp.
3. Adres e-mail organizacji pozarządowej.
4. Imię i nazwisko osoby występującej w imieniu organizacji pozarządowej.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
„1. Działają…c w imieniu własnym i reprezentowanej organizacji pozarządowej – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora: Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego z siedzibą… we Wrocławiu, ul. J. Stanisł‚awskiego 28/4; 51-638; wpisaną… do Krajowego Rejestru Są…dowego pod numerem 0000517580; NIP: 8982208260; adres e-mail: info@fibirl.org.pl; telefon: +48 605 697 839 2. Podane przez Pana/Panią dane będą… przetwarzane w celu udziału w konkursie „Technologie w NGO – wyzwania dla III sektora”, a podstawą… ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. 3. Przysł‚uguje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a takźe prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpoś›rednio od osoby, której dane dotyczą…. 5. Dane udostępnione przez Panią…/Pana nie będą… podlegał‚y profilowaniu. 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Zgromadzone dane osobowe będą… przechowywane przez Administratora przez 12 miesięcy. 8. Administrator dołoży wszelkich starań„, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą…, zmianą…, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązują…cymi przepisami. 9. Zgłoszenie w ramach konkursu „Technologie w NGO – wyzwania dla III sektora” oznacza, że zapoznałem/zapoznał‚am się z klauzulą… informacyjną… dotyczącą… przetwarzania danych osobowych i wyraźam zgodę na ich przetwarzanie w ramach konkursu.”