Stanowiska / Opinie

Fundacja SOC TECH LAB na bieżąco angażuje się w aktualne inicjatywy i problemy dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce i Europie. Wielokrotnie angażowaliśmy się w działania mające na celu np. podniesienie jakości funkcjonowania Trzeciego Sektora w Polsce. Poniżej prezentujemy niektóre z ww. działań.

2023

Manifest Leśny Organizacji i Ruchów Społecznych

2021

Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020 – Rekomendacje zmian.

Ustawa o ekonomii społecznej. Alert obywatelski!

Postulaty FIBiRL do Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Postulaty organizacji pozarządowych dot. perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce.

Aktualizacja Krajowej Polityki Miejskiej 2023 – warsztaty ECO-MIASTO – Rekomendacje.

Poparliśmy postulaty NGO dot. perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce.

Zobacz również: Wyraź swoje poparcie dla postulatów organizacji pozarządowych dot. perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce.

2020

Poparcie dla społecznej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich – Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz
Uwagi do projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Programu Współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

2017

rightcopyright.eu campaign for better education & Communia AssociationPetycja o elektronicznych oświadczeniach majątkowychList otwarty organizacji pozarządowych w sprawie środków Mechanizmu Finansowego EOG
Karta Praw Społeczeństwa Obywatelskiego – Globalne Ramy Uczestnictwa Więcej: https://civiccharter.org

Stanowisko ws. projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych.

2016

Apel do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zmiany ustawy o zgromadzeniach.

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach.

Stanowisko ws. projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowalny wraz z załączonym do niego uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji (Wykaz Prac Legislacyjnych Rady Ministrów, nr UD135).

Petycja w obronie Rzecznika Spraw Obywatelskich.

Poparcie apelu Rzecznika Praw Obywatelskich ws. osób z niepełnosprawnością.

Petycja ws. zmiany Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

2014 – 2015

Apel o interwencję podczas II czytania projektu Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 3550), złożonego przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP.

Propozycje do Strategii Rozwoju Sektora Obywatelskiego.

Zgłaszanie uwag w ramach konsultacji społecznych projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

List w sprawie dialogu społecznego.

Stanowisko w sprawie głosowania w wyborach do Komitetu Monitorującego Krajowy/Regionalny Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Joanna Furmaga, Piotr Nieznański.

– w obszarze organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej PO IiŚ, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Robert Szlęzak, Ewa Malicka.

Stanowisko w sprawie głosowania w wyborach do Komitetu Monitorującego Krajowy Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Krzysztof Wychowałek, Elżbieta Lenarczyk-Priwieziencew.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Anna Grabowska, Paweł Parus.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Beata Szczygieł, Jerzy Latos.

– w obszarze organizacji pozarządowych zajmujących się monitoringiem działań instytucji publicznych, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Krzysztof Mnich, Ewelina Piekarska.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Małgorzata Suwaj, Tomasz Siemież.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających w obszarze szkolnictwa wyższego, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Danuta Bogus-Łys, Krzysztof Łyś.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Alicja Jankiewicz, Piotr Dąbrowski.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających na rzecz osób młodych, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Artur Chołody, Monika Gilewska.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Cezary Miżejewski, Karolina Cyran-Juraszek.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających na rzecz równości szans i niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością), Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Natalia Sarata, Grzegorz Stefaniak.

Stanowisko w sprawie głosowania w wyborach do Komitetu Monitorującego Regionalny Krajowy Program Operacyjny POLSKA CYFROWA 2014-2020.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans, płci, równości szans i niedyskryminacji, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Jacek Wojnarowski, Sylwia Wronkiewicz.

Stanowisko w sprawie głosowania w wyborach do Komitetu Monitorującego Krajowy Program Operacyjny INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

– w obszarze organizacji pozarządowych o charakterze federacyjnym, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Iwona Żuk-Magierska, Arkadiusz Czocher.

Stanowisko w sprawie głosowania w wyborach do Komitetu Monitorującego Krajowy Program Operacyjny INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.

– w obszarze organizacji pozarządowych działających na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans, płci, równości szans i niedyskryminacji, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, udzieliła poparcia: Jacek Ostrowski, Agnieszka Siekiera.

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego popiera Apel w obronie niezależności węgierskich organizacji pozarządowych.

Stanowisko Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego w sprawie prowadzenia przez organizacje pozarządowe stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Stanowisko FIBiRL w sprawie zmiany ustawy o stowarzyszeniach.