Regulamin sklepu

Regulamin sklepu Fundacji SOC TECH LAB

§ 1

Niniejszy Regulamin sklepu na stronie internetowej https://soctechlab.org/sklep określa zasady świadczenia usług przez sklep prowadzony przez Fundację SOC TECH LAB z siedzibą we Wrocławiu (51-638) przy ul. Aleksandra Kotsisa 35/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517580, o numerze NIP 898-220-82-60, REGON 022460256 (dalej zwany „sklepem internetowym”).

§ 2

 1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki, poradniki, multimedia, książki audio, gry, odzież, zamówienie których realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane Pocztą Polską, InPost, Paczką w Ruchu lub kurierem.
 2. Za „e-wydania” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się usługę polegającą na wysłaniu na adres e-mail Klienta, takich treści cyfrowych jak: e-książki, e-poradnika, e-prasa, e-książki audio.
 3. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonującą zakupów.
 4. Za „Konsumenta” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się osobę fizyczną dokonującą zakupów w sklepie internetowym niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).
 5. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do czwartku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 6. Za „wadę fizyczną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się niezgodność towaru lub e-wydania z umową.
 7. Za „wadę prawną” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się sytuację, w której towar lub e-wydanie stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli towar lub e-wydanie jest obciążone prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu towarem lub e-wydaniem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§ 3

 1. Klient wybiera towar i/lub e-wydanie z oferty sklepu prezentowanej na stronie internetowej https://soctechlab.org/sklep i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.

§ 4

 1. Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.
 2. Koszt dostawy nie jest doliczany do e-wydań.

§ 5

 1. Sklep internetowy dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach i e-wydaniach jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny towarów. Uprawnienie do dokonywania zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach i e-wydaniach podawane na stronach sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:
a) jego potwierdzenie przez sklep, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia,
b) a dodatkowo, z uwzględnieniem § 16 niniejszego Regulaminu, w przypadku dokonania wyboru sposobu płatności przez przelew bankowy albo w razie złożenia zamówienia dotyczącego e-wydania, wpłynięcie całej należnej kwoty (ceny) na konto sklepu internetowego.

§ 7

 1. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony sklepu w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić sklep internetowy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, odpowiednio na adres: sklep@soctechlab.org, lub pod numerem tel.: +48 605697839.

§ 8

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie lub dostępności e-wydań.
 2. Do sprzedaży prowadzonej w ramach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie sklepu internetowego lub u jej dostawców. O wyczerpaniu się zapasów sklep internetowy zawiadamia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Akcje promocyjne oraz wyprzedaże mogą być prowadzone przez określony czas, o którym sklep informuje Klientów na stronie internetowej sklepu.
 3. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez Klienta i kończy się z dniem przekazania zamówienia ze sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Czas ten uwzględnia tylko Dni Robocze.
 4. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez Klienta zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich dostępnych towarów z zamówienia.

§ 9

 1. O braku dostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru sklep internetowy powiadamia Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 10

 1. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje kilka pozycji towarów o zbliżonym czasie przygotowania do wysyłki, ale występują trudności z uzyskaniem zamówionych towarów, w celu zminimalizowania kosztów dostawy, zamówienie zrealizowane zostanie w całości w dłuższym okresie czasu (jednorazowa opłata za dostawę).

§ 11

 1. Jeśli zamówienie obejmuje łącznie towary oraz e-wydania, dzielone jest ono na dwa odrębne koszyki i realizowane jest w dwóch odrębnych trybach.
 2. E-wydania są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w sklepie i przesłania na adres e-mail podany przez Klienta.
 3. Towary wysyłane są zgodnie z czasem podanym pod opisem dotyczącym danego towaru.

§ 12

Z uwagi na to, że towary i e-wydania traktowane są jako osobne zamówienia to ich łączne zamawianie nie skutkuje kumulacją łącznej wartości zamówienia, wartości e-wydań nie wlicza się do wartości zamówienia (dotyczącego towarów) uprawniającej do bezpłatnej dostawy.

§ 13

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane w zależności od informacji o dostępności, która znajduje się przy opisie każdego towaru plus czas dostawy (średni czas oczekiwania na przesyłkę 7 dni). W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§ 14

Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.

§ 15

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować tylko przed dokonaniem płatności na stronie sklepu.

§ 16

 1. Sklep internetowy oferuje trzy formy płatności za zamówione towary:
  a) przelewem – towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej ceny za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy sklepu (moment ten zależy od banków prowadzących transakcję, ale zazwyczaj środki wpływają następnego dnia po dokonaniu przelewu).
  Numer rachunku bankowego sklepu:
  mBank Biznes Standard 70 1140 2004 0000 3602 7947 8992
  Kod BIC / SWIFT – BREXPLPWMBK
  b) kartą kredytową – sklep przystępuje do realizacji zamówienia po udanej autoryzacji karty kredytowej,
  c) PayPal – towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do sklepu od PayPal, że o cała należność za towar wraz z opłatą za dostawę została uiszczona.
 2. Sklep internetowy oferuje trzy formy płatności za zamówione e-wydania:
  a) przelewem – e-wydanie będzie możliwe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w sklepie internetowym i przesłanie na adres e-mail Klienta.
  Numer rachunku bankowego sklepu:
  mBank Biznes Standard 70 1140 2004 0000 3602 7947 8992
  Kod BIC / SWIFT – BREXPLPWMBK
  b) szybkimi płatnościami – e-wydanie będzie możliwe do odbioru (pobrania) po wpłynięciu potwierdzenia do sklepu, że cała należność za e-wydanie została uiszczona i przesłanie na adres e-mail Klienta.
  c) kartą kredytową – e-wydanie będzie możliwe do odbioru (pobrania) po udanej autoryzacji karty kredytowej i przesłanie na adres e-mail Klienta.

§ 17

 1. Każdy Klient, który zaznaczy potrzebę otrzymania faktury VAT i wypełni wymagane pola na dowód zakupu towaru lub e-wydania otrzymuje ze sklepu internetowego fakturę VAT lub potwierdzenie zakupu.
 2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w sklepie internetowym i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.
 3. W przypadku zamówienia e-wydania faktura VAT lub potwierdzenie zakupu zostaną wysłane do 7 dni od realizacji zamówienia (pobrania pliku przez Klienta) poprzez jego wysłane na adres e-mail Klienta, na dane podane podczas składania zamówienia.

§ 18

 1. Sklep internetowy nie realizuje wysyłki towarów poza granicę Polski.

§ 19

 1. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za towar, złożone zamówienie może być anulowane drogą telefoniczną poprzez kontakt pod numerem +48 605697839 lub drogą mailową: sklep@soctechlab.org. Anulować można zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, przez co należy rozumieć wysłanie towaru do odbiorcy, a w przypadku e-wydań, gdy zostało przesłane oświadczenie rezygnacji.
 2. W przypadku e-wydań anulować można jedynie zamówienia, które nie zostały opłacone.

§ 20

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 2. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
 3. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy, sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
 4. Klient płaci za odesłanie towaru do sklepu internetowego. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a także dołączany do przesyłki z zamówieniem wysyłanej do Klienta.
 6. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz w § 21 niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

§ 21

 1. W przypadku e-wydań odstąpienie od umowy nie jest dopuszczalne, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej e-wydania jest wysyłany do Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta tylko na jego wyraźne życzenie złożone poprzez e-mail na adres: sklep@soctechlab.org. Formularz jest również dostępny na stronie sklepu.

§ 22

 1. Sklep internetowy wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów nie będących Konsumentami z tytułu wad (rękojmia).
 2. W stosunku do Konsumenta sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz w innych przepisach szczególnych mających zastosowanie do sklepu.
 3. Niezgodność towaru lub e-wydania z umową ma miejsce w szczególności, gdy:
  a) towar nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub jego przeznaczenia, chyba, że Konsument nie zastosował się do etykiety umieszonej na towarze;
  b) Konsumentowi wydany został towar w stanie niezupełnym;
  c) towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował sklep internetowy przy zawarciu umowy, a sklep internetowy nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) towar nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument był zapewniany przez sklep, chyba że zapewnień tych nie znał, ani oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

§ 23

 1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do sklepu. Sklep Fundacji SOC TECH LAB nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości sklep internetowy zwróci należność za reklamowany towar.
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże sklep internetowy podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli sklep internetowy nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację sklep internetowy przekazuje Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.
 6. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, sklep przekaże Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail oświadczenie o:
  a) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wraz z informacją o podmiocie uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, właściwym dla sklepu internetowego, albo
  b) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 7. Jeżeli sklep nie złożył żadnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, uznaje się, że wyraził zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 24

 1. W przypadku reklamacji e-wydań należy skontaktować się ze sklepem internetowym pod adresem e-mail: sklep@soctechlab.org lub telefonicznie pod numerem +48 605697839.
 2. Za e-wydanie posiadające wadę fizyczną uznaje się plik, który posiada usterki techniczne.
 3. Sklep internetowy nie uwzględnia reklamacji, których przedmiotem jest wskazany przez sklep internetowy format oferowanych e-wydań, lub niemożność otworzenia pliku w innym programie niż wskazany na stronach sklepu internetowego pod danym e-wydaniem.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni kalendarzowych od chwili jej dostarczenia do sklepu internetowego. O przebiegu i wyniku reklamacji Klient zostanie powiadomiony indywidualnie.
 5. Do reklamacji e-wydań stosuje się odpowiednio postanowienia § 23 ust. 6 i 7.

§ 25

 1. Poza reklamacjami dotyczącymi towarów lub e-wydań Klient może zgłosić reklamację w zakresie świadczenia przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną, dotyczącą w szczególności funkcjonowania sklepu internetowego Fundacji SOC TECH LAB i korzystania z oferowanych przez nią usług.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz opis zaistniałego problemu.
 3. Czas rozpatrzenia takiej reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych, jednakże sklep internetowy podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.

§ 26

 1. Liczba zamawianych towarów lub e-wydań nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Dane e-wydanie może zostać zamówione tylko raz w danym zamówieniu.

§ 27

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail biuletyn informacyjny – Newsletter SOC TECH LAB.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi Newsletter.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z usługi Newslettera zostały opisane w Regulaminie usługi Newsletter Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego.

§ 28

 1. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

§ 29

 1. Nazwy towarów i e-wydań oraz ich marki należą do Fundacji SOC TECH LAB.

§ 30

 1. Sklep Fundacji SOC TECH LAB dokłada wszelkich starań by zgromadzone przez sklep dane osobowe Klientów podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów udostępnionych sklepowi Fundacji SOC TECH LAB przez Klientów jest Fundacja SOC TECH LAB z siedzibą we Wrocławiu (51-638) przy ul. Aleksandra Kotsisa 35/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000517580, o numerze NIP 898-220-82-60, REGON 022460256, tel. +48 605697839, posługujący się adresem e-mail: sklep@soctechlab.org.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną, w tym wysyłki Newslettera, jeśli taka usługa została zamówiona.
 4. Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z Klientem umowy lub do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 5. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom wspierającym sklep internetowy w świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto, Klient ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku Klientów, którzy wybrali spersonalizowaną formę usługi Newsletter, ich dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie).
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne w celu składania zamówień, założenia konta oraz korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym usługi Newsletter.
 9. Sklep internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 10. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów wykorzystywanych przez sklep internetowy w celu realizacji zamówień oraz wysyłki Newslettera zostały opisane w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies, która dostępna jest na stronie: https://soctechlab.org/polityka-prywatnosci.

§ 31

 1. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
  Sklep Fundacji SOC TECH LAB
  ul. Aleksandra Kotsisa 35/6, 51-638 Wrocław
  tel. + 48 605697839
  adres e-mail: sklep@soctechlab.org
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a sklepem internetowym;
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a sklepem internetowym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. W wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich sklep internetowy wskazuje, że platforma ODR (Online Dispute Resolution), za pośrednictwem której Konsument może przystąpić do rozwiązania sporu online jest dostępna na stronie: – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 5. Regulamin sklepu Fundacji SOC TECH LAB w domenie https://soctechlab.org/sklep ważny jest od 13.07.2020 r.
 6. Aktualizacja Regulaminu: numer, data – brak.