Likwidacja barier rozwojowych

W połowie kwietnia 2021 r. wpłynęło do naszej Fundacji pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od Ministra – Członka Rady Ministrów, p. Michała Cieślaka. W piśmie tym Minister wskazuje, że „Od czasu odrodzenia samorządności oraz wprowadzenia kluczowych reform Rzeczypospolita stała się członkiem UE, nastąpił postęp technologiczny oraz zmieniły się problemy i oczekiwania obywateli. Przykładem mogą być ochrona środowiska i usługi publiczne. Ta nowa rzeczywistość pokazuje, że nadszedł czas na trzeci krok. Samorząd lepiej dostosowany do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. W którym premiowana jest aktywność i gospodarność władz lokalnych, a obywatele mają większy wpływ na kształt swojej okolicy.”

Podstawowe wyzwania

Zdaniem MInistra „dzisiejszy samorząd nie potrzebuje rewolucji, a dobrych punktowanych zmian”. W tej sytuacji pojawiła się inicjatywa projektu „Samorząd 3.0 – Rozwój bez barier„. To początek zmian prawa samorządowego w zakresie likwidacji barier rozwojowych. Projekt skupia się na trzech podstawowych wyzwaniach:

  1. Ułatwienie inwestycji rozwojowych o znaczeniu pożytku publicznego;
  2. Nowe źródła finansowania samorządów;
  3. Poprawa jakości usług publicznych.

Udział FIBiRL

Swoje opinie mogą przesyłać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji samorządowych i pozarządowych oraz obywateli do końca maja. Opinie zostaną przeanalizowane w Departamencie Współpracy z Samorządem oraz przez Radę Samorządową przy Premierze RP. Wypracowane propozycje będą przedmiotem oceny MSWiA oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Nasza Fundacja jako ruch miejski, propagująca Tezy Miejskie, Kartę Lipską oraz aktywnie działająca w sferze aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej, podjęła działania w zakresie opracowania swoich opinii. Wykorzystamy nasze doświadczenie w zakresie pożytku publicznego na linii trzeci sektor – samorząd. Pod uwagę weźmiemy również kwestie jakości życia społeczności lokalnych, uwzględniając temat technologii, w tym technologii obywatelskich.

Photo by Reiseuhu on Unsplash.