KOALICJA NGO – UM WROCŁAWIA

Współpraca wrocławskiego samorządu z NGO

Od 2016 r. Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego jest członkiem Koalicji na rzecz współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi. Czynnie uczestniczymy w działaniach na rzecz wrocławskiego sektora organizacji pozarządowych. Odbywa się to np. poprzez udział w spotkaniach koalicyjnych, działania doraźne czy wsparcie przy organizacji Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych.

Koalicja na rzecz wrocławskiego modelu współpracy Gminy Wrocław i współpracy wrocławskich NGO

– nieformalna grupa robocza składającą się z przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych i przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia. Aktualnie w Koalicji reprezentowanych jest 12 NGOsów, Departament Spraw Społecznych, Wydział Partycypacji Społecznej oraz Rzecznik Dialogu Społecznego. Koalicja ukonstytuowała się jesienią 2016 roku. Wówczas w ramach miejskiego projektu „Wrocław Miastem Dialogu”, realizowanego przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, kilka wrocławskich organizacji postanowiło zająć się tematem rozwoju współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi oraz integracją wrocławskiego III sektora. Wspólnie opracowaliśmy Strategię współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022 i bierzemy odpowiedzialność za wdrażanie jej zapisów.

Kluczowe kierunki działań

  • wzmacnianie struktur dialogu takich jak: WRDPP, federacja, grupy branżowe oraz grupy dialogu społecznego;
  • rozwój dialogu i partycypacji we współtworzeniu polityk miejskich, tj. braniu współodpowiedzialności za współtworzenie miasta, których punktem kulminacyjnym są m.in. wrocławskie kongresy NGO;
  • wzmacnianie i rozwój centrów aktywności lokalnej na wrocławskich osiedlach, które są prowadzone przez lokalne organizacje pozarządowe;
  • wzmacnianie ekonomii społecznej;
  • integrowanie organizacji pozarządowych w ramach grup branżowych, m.in. w obszarze dostępności, zdrowia i osób z niepełnosprawnościami, kultury i pozaszkolnej pracy z młodzieżą.

Działania Fundacji

Od 2018 r. nasza Fundacja jest odpowiedzialna za wdrażanie Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi
na lata 2018 – 2022 w obszarze 5. Kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego we Wrocławiu. Główne wątki diagnozy: 1. Największą słabością Grup Dialogu Społecznego jest brak sprawczości i efektywności 2. Nadal słabym punktem w zakresie metodologii prowadzenia konsultacji społecznych, forów czy kongresów i innych form, jest niskie poczucie efektywności i sprawczości wykorzystywanych metod. Działania Fundacji
w tym zakresie: Akademia Dobrego Moderowania – stworzenie grupy moderatorów do obsługi różnych form dyskusji we Wrocławiu, stworzenie narzędzia do obsługi GDS i Grup Branżowych, zgłoszenie zmian w zakresie programu Współpracy Gminy Wrocław z NGO na 2020, a także, obsługa organizacji 1. Forum Wrocławskich Rad Społecznych przy Prezydencie Wrocławia w ramach WRDPP zorganizowanego przez WRDPP (sekretarzem WRDPP jest Damian Wojciech Dudała).

Kluczowy dokument dla wrocławskiego środowiska NGO

Strategia powstała głównie dzięki aktywnemu zaangażowaniu kilkudziesięciu osób, przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia i organizacji pozarządowych, ale swoją opinię i uwagi wyraziło ponad 200 uczestników międzysektorowej współpracy we Wrocławiu.

Przez cały okres trwania prac nad dokumentem staraliśmy się wypracowywać jego założenie i konsul- tować wskazania w partycypacyjny sposób. Dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali i pomogli w przygotowaniu Strategii – postulowana przez nas partycypacja w tworzeniu, nie okazała się pustym sloganem.