Epidemia, którą obecnie przeżywamy, powoduje trudne do przewidzenia skutki w życiu społecznym i gospodarczym. W największym stopniu dotykają one najsłabszych. Podmioty ekonomii społecznej, zatrudniające lub wspierające właśnie „tych najsłabszych” przeżywają dramatyczną sytuację, która może spowodować koniec ich działalności.

Aby temu zapobiec firma UBS przekazała 150 tysięcy złotych na inicjatywę wspierającą działania podmiotów ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku. Razem z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przygotowany został program „wESpół wspieramy ekonomię społeczną”.

Ma on dwa cele:
1. Zwiększenie szans na przetrwanie epidemii COVID -19 lub na adaptację do zmienionej sytuacji po epidemii w powiązaniu z utrzymaniem miejsc pracy.
2. Minimalizowanie lub przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w społeczności lokalnej, np. poprzez działania na rzecz osób lub instytucji.

Jakie warunki musi spełnić podmiot?
– być zarejestrowanym i prowadzić działania na terenie Dolnego Śląska
– posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i/lub prowadzisz odpłatną działalność statutową
– zatrudniać na dzień składania wniosku min. 1 pracownika na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę.

Kwota 150 tys. zł zostanie rozdysponowana, jako wsparcie dla 10 podmiotów w maksymalnej wysokości do 15 tys. zł każdy.
W ramach wsparcia podmiot ekonomii społecznej powinien zrealizować przedsięwzięcie, które pomoże organizacji przetrwać sytuacje epidemiczną, a jednocześnie będzie inicjatywą na rzecz wybranej grupy potrzebującej obecnie szczególnej uwagi. Przedsięwzięcie powinno być zrealizowane do 15 lipca b.r.

Nabór wniosków trwa do 17 maja b.r.

Dowiedz się więcej: http://kupujespolecznie.pl/aktualnosci/ lub www.rcwip.pl