KONTYNUACJA PROGRAMU ASOS

Rząd przyjął uchwałę ustanawiającą nowy wieloletni program na rzecz osób starszych Aktywni+. Rządowy program będzie funkcjonował w latach 2021-2025, a w każdym roku jego budżet wyniesie 40 mln złotych. W ramach programu Aktywni+ NGO i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 do 250 tysięcy zł.

W latach 2014-2020 funkcjonował program ASOS, na którego finansowanie przeznaczono 280 mln złotych. Z ponad 2 700 projektów realizowanych na terenie całej Polski skorzystało prawie 1,4 mln osób starszych. Także osoby starsze z niepełnosprawnościami. Od 2021 r. oferta działań adresowanych do seniorów będzie kontynuowana za pośrednictwem nowego rządowego programu Aktywni+.

CEL I PRIORYTETY PROGRAMU

Głównym celem programu Aktywni+ jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Priorytetem polityki senioralnej rządu jest wsparcie seniorów na możliwie wielu obszarach. Jak pisze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, „bardzo zależy nam na tym, żeby osoby starsze były jak najdłużej aktywne. Aby rozwijały swoje kompetencje i zainteresowania w jesieni życia. Proces starzenia się społeczeństwa powinien być traktowany jako wyzwanie i szansa na rozwój, a nie jego zagrożenie”.

CZTERY PRIORYTETOWE OBSZARY

  1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. To wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania. Rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. 
  2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych. Oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  3. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Korzystanie z nowych mediów przez osoby starsze. Także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

Ogłoszenie pierwszego konkursu planowane jest na marzec 2021 r. Warto zatem śledzić aktualności Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Grafika: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.