Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w latach 2018-2020

0.00 

Raport z realizacji tzw. „własnej inicjatywy”

Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020 składa się z trzech części. W pierwszej prezentowane są ramy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Wskazane są m.in.: zasady jakie reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; czym jest pożytek publiczny i jakie zadania obejmuje w sferze zadań publicznych. W drugiej części zaprezentowane zostały odpowiedzi instytucji publicznych na pytania w zakresie realizacji tzw. własnej inicjatywy. Część trzecia przedstawia rekomendacje zmian ustawowych oraz w zakresie działań technicznych i promocyjnych organów administracji publicznej. Raport jest pierwszym etapem działań Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego w zakresie monitoringu tzw. „własnej inicjatywy” i „małego grantu”.

Słowo wstępu
ROZDZIAŁ I – UWARUNKOWANIA PRAWNE
1.1. Zakres regulacji prawnych
1.2. Działalność pożytku publicznego
1.3. Organizacje pozarządowe
1.4. Współpraca pomiędzy trzecim sektorem a administracją publiczną
1.5. Zasady współpracy
1.6. Roczny i wieloletni program współpracy
1.7. Zlecanie realizacji zadań publicznych
a) Otwarty konkurs ofert
b) Inicjatywa własna
c) Mały grant
ROZDZIAŁ II – REALIZACJA ART. 12 UoDPPiW
2.1. Pozyskanie danych – Ustawa o dostępie do informacji publicznej
2.2. Pytania do samorządów, czyli zakres przedmiotowy wniosków
2.3. Prezentacja odpowiedzi instytucji
2.4. Podsumowanie
2.5. Przykładowe „wzory wniosków”
REKOMENDACJE ZMIAN
NOTY O AUTORACH

  • Autorzy: Damian Wojciech Dudała, Mateusz Muszyński
  • Wydawca: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
  • Liczba stron: 37
  • Wydanie elektroniczne 1
  • Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL)
  • Wrocław 2021