Własna inicjatywa NGO

Podjęliśmy się zbadania tematu jakim jest realizacja art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dwóch powodów. Po pierwsze, w toku prowadzonych przez naszą Fundację różnych projektów dotyczących funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce, w tym o charakterze badawczym, zauważamy częsty brak wiedzy wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych na temat ww. art. 12. Po drugie, otrzymujemy sygnały, że realizacja art. 12 może być niewłaściwie wykorzystywana przez organy administracji publicznej, m.in. poprzez wspieranie faworyzowanych organizacji.

Treść Raportu

Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020 składa się z trzech części. W pierwszej prezentowane są ramy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Wskazane są zasady jakie reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; czym jest pożytek publiczny i jakie zadania obejmuje w sferze zadań publicznych. Następnie przedstawiona została współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i jej zasady; na czym polega zlecanie realizacji zadań publicznych czy roczny i wieloletni program współpracy. W drugiej części zaprezentowane zostały odpowiedzi instytucji publicznych na pytania w zakresie realizacji tzw. własnej inicjatywy. Część trzecia przedstawia rekomendacje zmian ustawowych oraz w zakresie działań technicznych i promocyjnych organów administracji publicznej. Raport jest pierwszym etapem działań Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego w zakresie monitoringu tzw. „własnej inicjatywy” i „małego grantu”.