Transformacja cyfrowa

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Zakres wsparcia w ramach Programu jest komplementarny ze wsparciem pozostałych programów realizujących cele polityki spójności na lata 2021-2027. Także innych instrumentów krajowych i unijnych.

Zakładane cele Programu

  • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce,
  • udostepnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług),
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji,
  • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
  • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych,
  • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczenstwa dla samorządów i przedsiębiorców.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wskazuje, że nowy Program będzie koncentrował się przede wszystkim na zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego. Program będzie wspierał inwestycje z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Szybki internet będzie doprowadzany nie tylko do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, ale także do urzędów, szkół, szpitali czy instytucji kultury.

Wysłuchanie publiczne

13 maja 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Wysłuchanie przygotowała Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR. Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W wysłuchaniu wzięła również udział nasza Fundacja a reprezentował ją Prezes – Damian Wojciech Dudała.

Treść wystąpienia

Dzień dobry! Bardzo dziękuję za możliwość udziału w wysłuchaniu publicznym.

Szanowni Państwo, Reprezentuję Fundację Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Naszą misją jest dążenie do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych, szczególnie z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Po analizie przedstawionego projektu chciałbym zwrócić szczególną uwagę ewidentnego braku tematu technologii obywatelskich. W projekcie niewiele podkreśla się istotę lokalności, a w grupie docelowej co prawda są wskazywani obywatele czy organizacje pozarządowe, jednak w moim odczuciu brakuje idei obywatelskości.

Trzeci sektor i społeczność lokalna

Moim zdaniem, to właśnie obywatele i trzeci sektor, szczególnie na tym poziomie lokalnym wskazują pilne, zdiagnozowane potrzeby. I to właśnie ich rozwiązania nieraz prowadzą do tworzenia różnych technologii obywatelskich. Technologie obywatelskie rozumiane jako społeczne aplikacje, narzędzia wspierające. Na przykład samorządy w pełnieniu swoich funkcji ale przede wszystkim rozwiązujące społecznie ważne problemy. To technologie drodzy państwo, które rozwiązują problemy. Między innymi w zakresie infrastruktury transportowej, drogowej, ochrony środowiska, ekologii, odpadów, zieleni czy wielokrotnie podkreślanego dzisiaj bezpieczeństwa.

W ostatnich latach na poziomie administracji centralnej i samorządowej możemy zauważyć nieśmiałe próby tworzenia technologii poprzez organizaowanie wydarzeń. Na przykład Hackathon dla Miast, organizowane przez GovTech Polska i Polski Fundusz Rozwoju. Gdzie poszukiwano rozwiązań dla takich problemów jak: bezpieczna segregacja odpadów, lokalny biznes, mobilność czy transformacja energetyczna. Właśnie takich i podobnych działań ale w procesie wieloletnim i z partnerskim udziałem trzeciego sektora jest ogromna potrzeba. Jest potrzeba, aby technologie obywatelskie na stałe weszły w kanon konkursów. Między innymi dla organizacji pozarządowych na poziomie centralnym i samorządowym.

To właśnie technologie obywatelskie dają szansę na realną odpowiedź na społeczne potrzeby. Na wsparcie administracji publicznej, i tej centralnej, rządowej, i tej samorządowej, w jej codziennym funkcjonowaniu.

Apelują zatem, drodzy Państwo, aby w omawianym projekcie dokumentu uwzględniony został temat technologii obywatelskich, ich obecność w programach rozwojowych, edukacyjnych czy konkursowych.

I na zakończenie Szanowni Państwo, chciałbym wzmocnić głos moich przedmówców w zakresie dostępności. Nie ulega wątpliowści, że w ostatnich latach poczyniliśmy w tym zakresie ogromne postępy. Nie mniej jednak jeszcze sporo pracy przed nami i właśnie teraz jest kolejna szansa, aby wykorzytać nowe środki i zrobienie jeszcze większych postępów. Nowe technologie, cyfryzacja bowiem dają ogromne mozliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie i szeroko rozumianej polityce publicznej, także przy wykorzystaniu technologii obywatelskich. Bardzo państwu dziękuję za uwagę.

Zobacz nagranie z wysłuchania publicznego.

Zobacz transkrypcję nagrania wysłuchania publicznego.

Photo by Headway on Unsplash.