POSTULATY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nasz Fundacja popiera wypracowane 16 postulatów dotyczących perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce, które opracowały organizacje skupione wokół Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. To kluczowe postulaty i uwagi w związku z przedstawionym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektem Umowy Partnerstwa.

Zgadzamy się również z opinią, że należy wydłużyć trwający proces konsultacji projektu Umowy Partnerstwa oraz realny dialog zgodnie z zasadami partnerstwa i z udziałem wszystkich partnerów, w szczególności podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, określonych w tzw. Kodeksie Partnerstwa.

TREŚĆ POSTULATÓW

 1. Proces prac nad Umową Partnerstwa, programami krajowymi i regionalnymi, ustawą wdrożeniową powinien odbywać się transparentnie, z udziałem przedstawicieli podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacji pozarządowych. Istotne jest tu wykorzystanie narzędzi realnej partycypacji, a także wyników ewaluacji wdrażania obecnej i poprzedniej perspektywy.
 2. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych jako partnerów w trakcie całego cyklu programowania danej perspektywy obejmującego przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę efektów wdrażania funduszy. Niezbędne realne wsparcie zdolności instytucjonalnych partnerów społeczeństwa obywatelskiego zgodnie z przepisami.
 3. Zapewnienie reprezentatywności partnerów podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w procesie monitorowania i oceny okresu programowania.
 4. Zapewnienie realnego wsparcia i ochrony sygnalistów.
 5. Realne wsparcie zdolności instytucjonalnych partnerów społeczeństwa obywatelskiego w realizacji projektów. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w systemie wdrażania funduszy.
 6. Zapewnienie udziału obywateli i ich organizacji w strategicznym zarządzaniu rozwojem lokalnym z uwzględnieniem wielofunduszowości – wykorzystanie wszystkich mechanizmów rozwoju regionalnego zgodnie z zaleceniami KE.
 7. Wzmocnienie partnerstwa projektowego poprzez zwiększenie skali wsparcia dla projektów realizowanych w rzeczywistym partnerstwie.
 8. Dopracowanie mechanizmów oceny wniosków, która umożliwi wybór projektów istotnie potrzebnych.
 9. Zapewnienie równowagi pomiędzy zwrotnymi i bezzwrotnymi instrumentami finansowymi.
 10. Zapewnienie systemu wdrażania umożliwiającego różnorodność form i uczciwą konkurencję.
 11. Zwiększenie dostępności funduszy europejskich dla małych organizacji lub z małych społeczności, tak aby realnie poszerzyć środowisko podmiotów zaangażowanych w realizację istotnych celów publicznych.
 12. Stworzenie przestrzeni dla tworzenia i upowszechniania badań i innowacji społecznych.
 13. Racjonalizacja i uproszczenie procedur na wszystkich poziomach funkcjonowania systemu funduszy (projektowania, dystrybucji i rozliczania).
 14. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom upolityczniania procesu wdrażania funduszy, w tym zmiana umocowania rzecznika funduszy europejskich, który nie może być w praktyce rzecznikiem marszałka/ministra.
 15. Postulaty dot. Zielonego Ładu.
 16. Organizacje pozarządowe wyrażają zaniepokojenie znaczną dysproporcją w alokacji wstępnie zaplanowaną na poszczególne programy regionalne.

Zobacz pełną treść postulatówPostulaty dotyczące perspektywy Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w Polsce.

Photo by Guillaume Périgois on Unsplash.