ZAPYTANIE O CENĘ REALIZACJI OKREŚLONYCH BADAŃ

Urząd Miasta X z siedzibą w miejscowości X (adres), reprezentowany przez Prezydenta, kieruje do Państwa zapytanie o cenę.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Prognoza demograficzna miasta X na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta X.
W związku z realizacją Uchwały X nr z dnia (…) Rady Miejskiej X w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta X dla obszaru w granicach administracyjnych miasta.
Studium obejmuje całe miasto w jego granicach administracyjnych, które zajmuje obszar X km2.

POWYŻSZE OPRACOWANIE WINNO SPEŁNIAĆ NASTEPUJĄCE WARUNKI:

1) zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przetrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.):
a) stanowić materiał wyjściowy do opracowania analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę, możliwości finansowania przez gminę infrastruktury służącej realizacji zadań własnych gminy,
b) stanowić podstawę określenia w Studium potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w tym uwzględniających w szczególności tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego;
2) stanowić materiał wyjściowy do opracowania wniosków i postulatów zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta X;
3) stanowić kompleksowe studium charakteryzujące poszczególne zagadnienia demograficzne i ich wzajemne powiązania.

II. ZAKRES PRAC

Opracowanie winno zawierać:
1) stan, rozmieszczenie i dynamika zmian ludnościowych:
a) liczba ludności i dynamika jej rozwoju,
b) rozmieszczenie ludności i jego zmiany,
c) stan ludności miasta X na tle gmin ościennych, regionu, miast województwa;
2) podstawowe struktury demograficzne i ich charakterystyka:
a) struktura ludności według płci i jej zmiany,
b) struktura wieku ludności i proces starzenia się,
c) struktura wykształcenia mieszkańców;
3) analiza ruchu naturalnego mieszkańców:
a) urodzenia,
b) zgony (w tym niemowląt),
c) przyrost naturalny i dynamika demograficzna;
4) ruchliwość przestrzenna mieszkańców X:
a) migracje wewnętrzne,
b) migracje zagraniczne,
c) saldo i obrót migracyjny;
5) bilans ludnościowy – tendencje zmian w skali i składowych przyrostu rzeczywistego ludności;
6) prognoza demograficzna dla miasta do roku np. 2050 (co 5 lat):
a) przewidywany rozwój ludnościowy – zmiany stanu zaludnienia,
b) prognoza elementów ruchu naturalnego,
c) przewidywane zmiany w poziomie ruchliwości przetrzennej ludności,
d) prognozowane zmiany w obrębie struktur demograficznych (struktura płci i wieku w układzie grup pięcioletnich i funkcjonalnych);
7) publiczna opieka zdrowotna:
a) ogólna charakterystyka stanu zdrowotnego ludności miasta,
b) analiza opieki zdrowotnej w poszczególnych częściach miasta (w jednostkach strukturalnych);
8) stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych:
a) rozwój budownictwa mieszkaniowego w latach 2005 – 2015,
b) mieszkania oddane do użytku w latach 2005 – 2015,
c) rozwój budownictwa na tle zawieranych małżeństw i przyrostu ludności,
d) rozwój przestrzenny i zabudowa mieszkaniowa,
e) stan i struktura zasobów mieszkaniowych,
f) zasoby mieszkaniowe wg sektorów własnościowych: spółdzielcze, prywatne, komunalne,
g) sytuacja mieszkaniowa, zróżnicowanie obiektywnych warunków mieszkaniowych,
h) próba oszacowania potrzeb mieszkaniowych;
9) zatrudnienie:
a) udział sektorów w zatrudnieniu,
b) struktura zatrudnienia wg branż, wykształcenia, wieku, grup ekonomicznych.

Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystywania przedmiotu zamówienia, w tym jego fragmentów, we wszelkich działaniach związanych z jego realizacją i promocją, w jakikolwiek sposób, w tym w zakresie realizacji Uchwały nr X z dnia X Rady Miejskiej X, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta X dla obszaru w granicach administracyjnych miasta.

Wykonawca przy zawarciu umowy oświadczy, że przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przedmiotu zamówienia nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz, że nie narusza on praw osób trzecich.

Na mocy umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego na czas nieoznaczony autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne do przedmiotu zamówienia na wszystkich polach eksploatacji, w tym włączne prawa do zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO NALICZENIA KAR UMOWNYCH Z NASTĘPUJĄCYCH TYTUŁÓW:

1. za zwłokę terminu w wykonaniu określonego w umowie zadania, w wysokości 1,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki, w tym za zwłokę terminu w wykonywaniu ewentualnych poprawek lub korekt wynikających z procedury opiniowania, z wyłączeniem opóźnień wynikających z opiniowania przez organy określone przepisami odrębnymi;
2. za odstapienie od umowy z przyczyn Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej zadania – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu;
3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej zadania – Zamawiający zapłaci Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulowania kar oraz dochodzenia roszczeń uzupełniających.

III. CENA

Winna obejmować wszelkie prace związane ze sporządzeniem opracowania oraz uzyskaniem niezbędnych danych. Należy podać wartość brutto (oraz w rozbiciu na netto i podatek VAT). Opracowanie należy wykonać w 3. egzemplarzach oraz w postaci cyfrowej na płycie CD (pliki tekstowe w formacie .doc i graficzne w: .jpg, .dwg lub .dxf).

IV. TERMIN WYKONANIA OPRACOWANIA.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

VII. WYBÓR OFERT.

VIII. KONTAKT Z OFERENTEM.

Photo by You X Ventures on Unsplash.