PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH BADAŃ

Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 PROO na lata 2018-2030

Realizatorzy: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego/TEMBOLab Magdalena Urbańska

Podmiot zlecający: Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Termin: listopad – grudzień 2020 r.

Opis: Celem badania było dokładane scharakteryzowanie populacji organizacji wnioskujących o środki w ramach PROO 5 i dzięki temu uzyskanie wiedzy pozwalającej doprecyzować Regulamin konkursu w przyszłych edycjach, przygotować mapę dotacji i wykryć potencjalne ryzyka związane z wdrażaniem priorytetu.

Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020

Realizatorzy: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Podmiot zlecający: Realizacja własna

Termin: styczeń – czerwiec 2021 r.

Opis: Celem badania było pozyskanie informacji od wybranych 34 podmiotów JST we wszystkich województwach Polski w zakresie realizacji zapisów art. 12 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2018-2020.

Diagnoza Społeczna Wielkiej Wyspy 2020. Raport z badań

Realizator: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Podmiot zlecający: Realizacja własna

Termin: maj 2020 r. – czerwiec 2021 r.

Opis: Celem badania było pozyskanie informacji od mieszkańców osiedli: Bartoszowice, Biskupin, Dąbie, Sępolno, Szczytniki, Zacisze i Zalesie, tworzących Wielką Wyspę we Wrocławiu, na temat ich potencjału, potrzeb i problemów w codziennym funkcjonowaniu na Wyspie.