WSPÓŁPRACA LOKALNA

W dniach 12-13 lipca 2014 r. w Ustce odbył się II Kongres Współpracy Lokalnej, który dotyczył przede wszystkim Modelu Kontraktowania Usług Społecznych. Podczas dwóch dni odbyło się szereg paneli dyskusyjnych, konferencji i warsztatów. To kolejne spotkanie przedstawicieli dwóch sektorów – administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z NGO

Nowa jakość we wzajemnych relacjach administracji publicznej i organizacji pozarządowych to główne założenia Modelu Kontraktowania Usług Społecznych.  Zlecanie zadań jest najważniejszym elementem współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego (JST) i organizacjami pozarządowymi (NGO). Jednak wyniki badań wskazują, że dotychczasowy sposób zlecania nie jest wystarczająco satysfakcjonujący. Aby w jak najlepszym stopniu zoptymalizować tę współpracę, powołany został międzysektorowy zespół ekspertów, który opracował Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS), opisany w Poradniku „Model Kontraktowania Usług Społecznych. Jak zlecać zadania publiczne organizacjom pozarządowym”. Liderem projektu jest Centrum Inicjatyw Obywatelskich wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka. Wstępną wersję Innowacyjnego Modelu Kontraktowania Usług Społecznych testuje obecnie 17 Samorządów w Polsce.

Wcześniej, w wybranych miastach w Polsce, odbywały się szkolenia w zakresie Modelu Kontraktowania Usług Społecznych. W spotkaniu we Wrocławiu uczestniczyła także Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego. Prowadzącym spotkanie był Marcin Dadel z Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku.

UDZIAŁ FIBiRL

Udział Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego w Kongresie, po szkoleniu, to kontynuacja działań mających na celu inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na poziomie lokalnym – w małych miejscowościach na Dolnym Śląsku. Zdaniem Fundacji należy wspierać powstające organizacje pozarządowe, i te, które już funkcjonują, pamiętając także o grupach nieformalnych. To właśnie te podmioty najlepiej znają potrzeby lokalnego środowiska. Ma to ogromne znaczenie dla działań na rzecz osób z mniejszymi szansami – osób z niepełnosprawnością, osób starszych, a także niemały wpływ na kształtowanie polityki lokalnej na rzecz tych grup. Trzeba wspierać lokalny dialog społeczny, promować „dobre praktyki”, wyposażać lokalne organizacje pozarządowe w instrumenty podnoszące jakość ich usług, jak np. przygotowanie do uniezależnienia się od środków publicznych. Trzeba promować rozwiązania Modelu Kontraktowania Usług Społecznych jako model dobry i potrzebny na gruncie lokalnym. Nie ulega wątpliwości, że to trudna i długa droga, jednak z punktu widzenia możliwości funkcjonowania organizacji pozarządowych konieczna. To jeden z kierunków, który wytyczyła sobie Fundacja.

Autor: Damian Wojciech Dudała

Źródło: www.zlecaniezadan.pl z dnia 16.07.2014 r.