Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020

Raport z realizacji tzw. „własnej inicjatywy”

Raport z realizacji art. 12 UoDPPiW w wybranych samorządach w latach 2018-2020 składa się z trzech części. W pierwszej prezentowane są ramy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce. Wskazane są m.in.: zasady jakie reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; czym jest pożytek publiczny i jakie zadania obejmuje w sferze zadań publicznych. W drugiej części zaprezentowane zostały odpowiedzi instytucji publicznych na pytania w zakresie realizacji tzw. własnej inicjatywy. Część trzecia przedstawia rekomendacje zmian ustawowych oraz w zakresie działań technicznych i promocyjnych organów administracji publicznej. Raport jest pierwszym etapem działań Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego w zakresie monitoringu tzw. „własnej inicjatywy” i „małego grantu”.

Autorzy: Damian Wojciech Dudała, Mateusz Muszyński

Wydawca: Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego (obecnie Fundacja SOC TECH LAB)

Liczba stron: 37

Wydanie elektroniczne 1

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska (CC BY-NC 3.0 PL)

Wrocław 2021