W połowie października br. uczestniczyliśmy w kolejnym spotkaniu w ramach Krajowego Forum Miejskiego poświęconego przedstawieniu projektu założeń do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023 oraz przedstawieniu prowadzonych i planowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania przygotowań do organizacji XI edycji Światowego Forum Miejskiego oraz dotychczasowych prac podzespołu ds. programowych Forum. Spotkanie odbyło się 16 października 2020 r. w formule hybrydowej.

Krajowe Forum Miejskie umożliwia szeroką debatę interesariuszy krajowych, podmiotów administracji rządowej, regionalnej i lokalnej, a także ekspertów, zajmujących się tematyką rozwoju miast od strony naukowej, badawczej czy przedstawicieli ruchów miejskich.

Krajowe Forum Miejskie jest także odpowiedzią na zobowiązania Polski wynikające z przyjęcia Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju i realizacji 17 zrównoważonych celów rozwoju. Cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności jest szczególnie istotny. Jego wdrożenie wymaga zintegrowanej polityki i planów dot. m.in. zwiększenia inkluzyjności i wydajności wykorzystywania zasobów w miastach, poprawy dostępności miast, czy łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych. W swoich pracach KFM nawiązuje do doświadczeń międzynarodowych i czerpie z nich, w tym Agendy 2030, innych inicjatyw ONZ (UN Habitat), OECD oraz Agendy Miejskiej dla UE.[/vc_column_text][dt_default_button link=”url:https%3A%2F%2Ffibirl.org.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2FIII-Krajowe-Forum-Miejskie-agenda-16.10.2020.pdf|title:III%20Krajowe%20Forum%20Miejskie%20-%20agenda|target:_blank” size=”medium”]III Krajowe Forum Miejskie – agenda[/dt_default_button][dt_gap height=”30px”][vc_video link=”https://youtu.be/jKqEklepEgM” el_width=”80″ align=”center”][vc_column_text]Waldemar Buda – Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, podkreślił, że „Chcemy, żeby forum przyczyniało się do lepszego rozumienia i obrazowania zmieniających się warunków i trendów rozwoju polityki miejskiej zachodzących zarówno w kraju, jak i na poziomie międzynarodowym. Jednym z tych czynników jest pandemia COVID-19, która teraz ma realny wpływ na sytuację miast. Uwzględniliśmy ją podczas prac nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej. Dziś chcemy przedstawić jej założenia i w gronie wielu interesariuszy rozpocząć dyskusję nad wyzwaniami i kształtem tej polityki.”

Z kolei Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, zaznaczył, że „Zależy nam na tzw. zazielenieniu polityki miejskiej, a przede wszystkim na wsparciu miast podczas transformacji w kierunku bardziej przyjaznych i neutralnych klimatycznie. Dlatego proponujemy nową agendę dla miast skoncentrowaną w ramach ogłoszonej wiosną br. inicjatywy „Miasto z klimatem” – powiedział pełnomocnik rządu ds. OZE. Wspieramy nie tylko dobre planowanie na poziomie lokalnym, ale również zapewniamy instrumenty finansowe wspierające politykę miejską. Miasta mogą otrzymać realną pomoc na realizację projektów dotyczących zagospodarowania wód opadowych, poprawy jakości powietrza czy rozwoju zieleni miejskiej. Efektem tego są konkretne przedsięwzięcia zrealizowane w miastach, które poprawiają bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje intensywne działania na rzecz wsparcia ekologicznej i proklimatycznej transformacji miast, czego przykładem jest realizowana inicjatywa „Miasto z klimatem”.”

Krajowa Polityka Miejska 2023

KPM to dokument, który określa planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej. Uwzględnia cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju kraju i krajowej strategii rozwoju regionalnego. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna prace nad aktualizacją Krajowej Polityki Miejskiej 2023.

Wiktoria Saganowska, Naczelnik Wydziału Polityki Miejskiej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, która zaprezentowała Założenia do aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej, wskazała, że aktualizacja jest konieczna ze względu na:

 • nowe wyzwania, międzynarodowe cele i działania
 • różne potrzeby mieszkańców różnych typów miast
 • wsparcie miast średnich i małych
 • integracja i dostosowanie polityk sektorowych
 • sprawne zarządzanie i współpraca w obszarach funkcjonalnych
 • ograniczenie negatywnego wpływu miast na środowisko

Naczelnik Wydziału Polityki Miejskiej wskazała także, iż polityce miejskiej przyświecają następujące zasady:

 • zintegrowane podejście
 • partycypacja i współtworzenie
 • zarządzanie wielopoziomowe
 • podejście terytorialne
 • odpowiednia skala działań
 • aspekty środowiskowe w rozwoju i funkcjonowaniu miast
 • model odpowiedzialnej urbanizacji

Natomiast wyzwania z jakimi miasta muszą się mierzyć to:

 • depopulacja i starzenie się społeczeństwa
 • niekontrolowana suburbanizacja
 • polaryzacja rozwoju gospodarczego
 • kryzys klimatyczny
 • odporność
 • pandemia

Przygotowania do Światowego Forum Miejskiego w 2022

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum) jest organizowane co dwa lata przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN Habitat). Forum ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju miast i dyskusję nad wyzwaniami współczesnej urbanizacji. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej koordynuje przygotowania XI edycji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w 2022 r. w Katowicach. To pierwsze tego rodzaju wydarzeniem w Europie Środkowo-Wschodniej i doskonała okazja do promocji naszych doświadczeń w zakresie zrównoważonej transformacji i polityki miejskiej.
Jak co roku w październiku, UN-Habitat organizuje Urban October. Akcja, która trwa przez cały październik, ma na celu skłonić władze krajowe i lokalne, przedstawicieli nauki i biznesu oraz organizacje pozarządowe do dyskusji na temat wyzwań i szans, przed jakimi stoją współczesne miasta.