NA POMOC NIESAMODZIELNYM

Zarząd Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego po zapoznaniu się z działaniami Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” podjął uchwałę o przystąpieniu do Koalicji i wspieraniu jej działań w możliwie najszerszym kontekście. Fundacja obserwując i doświadczając problemy związane z codziennym funkcjonowaniem osób niesamodzielnych w pełni popiera Deklarację Koalicji. Zdaniem Fundacji to bardzo potrzebna i pilna zarazem inicjatywa. Deklaracja jest spójna ze strategią Fundacji i podejmowanymi obecnie działaniami.

Treść Deklaracji przystąpienia do Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”:

wiedząc, że:

 • obecne sposoby wspierania osób niesamodzielnych nie spełniają ich uzasadnionych oczekiwań co do dostępności, rodzaju, ilości i jakości oraz wysokości świadczeń lub usług;
 • rozproszenie odpowiedzialności za przyznawanie świadczeń, mnogość i zróżnicowanie przepisów, nakładanie się uprawnień, brak lub zróżnicowanie standardów na usługi, źle adresowane świadczenia czynią wsparcie osób niesamodzielnych niespójnym, nieprzejrzystym i nieefektywnym biorąc pod uwagę, że:
 • w skutek procesów demograficznych zapotrzebowanie na pomoc osobom niesamodzielnym będzie znacząco i coraz szybciej rosło;
 • zainteresowanych, ich opiekunów i samorządów nie będzie stać na pokrywanie rosnących kosztów opieki nad osobami niesamodzielnymi;
 • oczekiwania osób niesamodzielnych i ich rodzin na usługi opiekuńcze na dobrym poziomie będzie coraz większe podzielamy przekonanie, że:
 • należy możliwie jak najszybciej stworzyć w Polsce zintegrowany, nowoczesny system pomocy osobom niesamodzielnym i ich opiekunom;
 • nowe uregulowania w zakresie organizacji i finansowania pomocy osobom niesamodzielnym powinny odpowiadać warunkom określonym w zielonej księdze „Opieka długoterminowa w Polsce”.

NOWY SYSTEM POWINIEN:

 1. Ujednolicić zasady orzekania o niesamodzielności i kwalifikowania do świadczeń, wiążąc je ze stopniem niesamodzielności.
 2. Skonsolidować dotychczasowe wydatki na pomoc osobom niesamodzielnym.
 3. Zwiększyć poziom finansowania opieki nad niesamodzielnymi i zapewnić mechanizm utrzymania tego poziomu.
 4. Zapewnić osobom niesamodzielnym i ich opiekunom realną pomoc w finansowaniu usług, pozwalającą pokryć znaczącą cześć ich kosztów.
 5. Wykluczyć możliwość przerzucania kosztów pomiędzy podmiotami zobowiązanymi do świadczenia pomocy.
 6. Oddać do dyspozycji zainteresowanych lub ich opiekunów zarządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na wsparcie osób niesamodzielnych.
 7. Zapewnić jednolite standardy usług opiekuńczych.
 8. Precyzyjnie określać medyczne i opiekuńcze działania w pomocy osobom niesamodzielnym oraz zapewniać ich koordynację.
 9. Stworzyć rynkowe warunki rozwoju legalnie świadczonych usług w opiece długoterminowej.
 10. Podtrzymywać gotowość rodzin do opieki oraz wspierać organizacje pozarządowe pragnące nieść pomoc osobom niesamodzielnym.