ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie warsztatowe badania potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w obszarze promocji i sprzedaży online w dniu 6 marca 2023 r. w godz. 14:00 – 15:00. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, jednakże dla osób, które zaangażują się w cały proces badawczy (łącznie: 3 h, tj. 3 spotkania x 1 godz. online) i reprezentują podmiot ekonomii społecznej, przewidziana jest gratyfikacja w formie dostępu do konta PRO na stworzonej platformie zakupowej na okres 6 m-cy.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane, otrzymają link na spotkanie warsztatowe online na Google Meet.

Osoby, które się nie zakwalifikowały, otrzymają informację o odmowie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

**Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych / RODO

**1. Działając w imieniu własnym – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora: Fundację SOC TECH LAB z siedzibą we Wrocławiu, ul. Aleksandra Kotsisa 35/6, 51-638 Wrocław; wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000517580; NIP: 8982208260; adres e-mail: info@soctechlab.org; telefon: +48 605 697 839 2. Podane przez Pana/ Panią dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia w formie spotkania warsztatowego badania potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w obszarze promocji i sprzedaży online w dniu 6 marca 2023 r., a podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO. 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 8. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez 12 miesięcy. 9. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 10. Udział w spotkaniu warsztatowym badania potrzeb podmiotów ekonomii społecznej w obszarze promocji i sprzedaży online w dniu 6 marca 2023 r. oznacza, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w celu rekrutacji na Spotkanie warsztatowe.