IDEA BAROMETRU

Barometr wpływu to narzędzie do mierzenia wpływu biznesu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju – Agendy 2030 w Polsce. Analiza wspólnych wyników polskiego biznesu pozwoli zbadać postęp we wdrażaniu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wskazać obszary wymagające podjęcia działań przez przedsiębiorstwa. Skorzystać z niego może bezpłatnie każda firma. To pierwszy polski zestaw wskaźników SDGs dla biznesu. Zawiera on 30 wskaźników mierzących kluczowe obszary 6 priorytetowych dla polskiego biznesu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Barometr wpływu powstał w ramach Kampanii 17 Celów 2019: Wspólne Działania we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym – Partnerem Merytorycznym Kampanii.

TAKŻE DLA NGO

Z Barometru wpływu mogą i powinny skorzystać także organizacje pozarządowe, zwłaszcza te, które są podmiotami ekonomii społecznej. Or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we mogą pro­wa­dzić dzia­łal­ność eko­no­micz­ną, m.in. w formie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, dzia­łal­no­ści od­płat­nej pożytku pu­blicz­ne­go czy za­kła­da­jąc spółkę z ogra­ni­czo­ną od­po­wie­dzial­no­ścią. NGO nie są jed­nost­kami sektora finansów pu­blicz­nych (w ro­zu­mie­niu prze­pi­sów o fi­nan­sach pu­blicz­nych) i nie działają w celu osią­gnię­cia zysku. Prowadzona działalność może być dzia­łal­nością handlową, usługową czy też pro­duk­cyj­ną. Pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej przez NGO powinno służyć przede wszyst­kim re­ali­za­cji ich celów sta­tu­to­wych.

CO ORGANIZACJA ZYSKUJE KORZYSTAJĄC Z NARZĘDZIA?

  • poznanie mocnych i słabych stron organizacji oraz kluczowych obszarów działania
  • weryfikację wpływu organizacji na realizację Agendy 2030
  • lepsze zaplanowanie działań organizacji i zarządzanie ryzykiem
  • zaplanowanie właściwych działań w obszarach SDGs
  • zmierzenie efektów podjętych działań i zmianę wyników w czasie
  • pozyskanie rzetelnych danych do komunikowania interesariuszom
  • wzmocnienie wizerunku organizacji w społeczności lokalnej
  • podniesienie kompetencji do potencjalnej współpracy z biznesem
  • dołączenie do działań na rzecz promocji Agendy 2030

Niewątpliwie warto skorzystać z narzędzia jakim jest Barometr wpływu. Daje ono wiele różnych możliwości rozwoju, a zwłaszcza identyfikacji słabych stron, nad którymi można popracować.