W ramach konsorcjum, wspólnie z firmą TEMBOLab, pozyskaliśmy zamówienie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Analiza wniosków aplikacyjnych priorytetu 5 Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (PROO) to rządowy program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach Programu są przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

W ramach konkursu priorytetu 5 PROO organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  • POMOC DORAŹNA – pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych;
  • ŻYCIE PUBLICZNE – pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja;
  • CZŁONKOSTWO – pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja.

Celem badania było dokładane scharakteryzowanie populacji organizacji wnioskujących o środki w ramach PROO 5 i dzięki temu uzyskanie wiedzy pozwalającej doprecyzować Regulamin konkursu w przyszłych edycjach, przygotować mapę dotacji i wykryć potencjalne ryzyka związane z wdrażaniem priorytetu. Badaniu podlegało 2883 wnioski złożone przez podmioty z sektora pozarządowego, w ramach konkursów realizowanych przez NIW-CRSO w latach 2019-2020.