Dobro wspólne Wielkiej Wyspy

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego powstała z inicjatywy mieszkańców Wielkiej Wyspy w 2014 r. Jej misją jest dążenie do trwałej poprawy jakości życia społeczności lokalnych. Misja ta realizowana jest poprzez diagnozę problemów społecznych i identyfikację kapitału ludzkiego. A także: działania związane z tożsamością lokalną. animację społeczno-kulturalną środowiska lokalnego, usługi edukacyjne i doradztwo z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Nieodłącznym elementem tworzenia i modyfikowania oferty dla mieszkańców Wielkiej Wyspy jest diagnoza społeczności lokalnej, czyli rozpoznanie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej i bieżąca aktualizacja tej wiedzy. To punkt wyjścia do dalszych działań, a także ich punkt odniesienia, długofalowy cel prowadzonych działań. Natomiast rozpoznane stanowią element wspólnej wizji. Wizja zaś jest realizowana na zasadach partnerstwa dla dobra wspólnego.

Zaproszenie na wywiad grupowy

Wobec powyższego, serdecznie zapraszamy mieszkańców Wielkiej Wyspy do udziału w wywiadzie grupowym (Focus Group Interview). W spotkaniu uczestniczyć będzie 8-10 osób i przyjmie on formę swobodnej dyskusji koordynowanej przez prowadzącego. Rozmowa dotyczyć będzie aktualnych trudności związanych z szeroko rozumianą aktywnością mieszkańców Wielkiej Wyspy, jak również możliwości i pomysłów na rozwiązanie potencjalnych ograniczeń w tym obszarze. Udział w wywiadzie nie wymaga od uczestniczek/-ów żadnego specjalnego przygotowania merytorycznego. Zależy nam na poznaniu perspektywy mieszkańców jako reprezentantów określonych społeczności. Wywiad odbędzie się 15 czerwca 2021 r. w godz. 18:00 – 19:30 w siedzibie Rady Osiedla Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice. Organizatorzy nie przewidują wynagrodzenia za udział w wywiadzie i zastrzegają sobie dobór uczestniczek/-ów. Całe przedsięwzięcie ma charakter non-profit.

Chęć udziału w wywiadzie należy zgłaszać do 11 czerwca 2021 r. poprzez wypełnienie ankiety.

Photo by Annie Spratt on Unsplash.