27 kwietnia 2021 r. mieliśmy przyjemność jako Fundacja i z ramienia Kongresu Ruchów Miejskich uczestniczyć w warsztatach regionalnych ECO-MIASTO 2021. Warsztaty służyły zebraniu pomysłów, uwag, rekomendacji do wybranych postulatów w zakresie aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023.

Praca w grupach roboczych dotyczyła następujących celów:

  • CEL 3. Adaptacja miast do zmian klimatu i zwiększenie wykorzystania rozwiązań opartych na naturze.
  • CEL 4. Technologie cyfrowe wsparciem w procesach zarządzania miastem i optymalizacji dostępu do usług publicznych.
  • CEL 5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom suburbanizacji i ponowne wykorzystanie przestrzeni w miastach.

Zagadnienia akualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023

Rola Krajowej Polityki Miejskiej

Biorąc pod uwagę definicję ustawową, ale też praktykę realizacji polityki miejskiej należy przyjąć, że istotną rolą krajowej polityki miejskiej, jest koordynacja polityk sektorowych odnoszących się do miast i ich obszarów funkcjonalnych. Rolę krajowej polityki miejskiej traktować należy przede wszystkim jako inicjatora i integratora działań podmiotów różnego szczebla – od krajowego po lokalny na rzecz realizacji celów i wizji rozwoju miejskiego.

Wyzwania dla polityki miejskiej

Biorąc pod uwagę zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030 najważniejszymi wyzwaniami dla polityki miejskiej, które będą uwzględnione w KPM 2030 są:

  • Skutki depopulacji i starzenia się społeczeństwa (kurczenia się) miast. To przeobrażenia demograficzne zachodzące w miastach co rodzi także potrzeby w dostosowaniu przestrzeni miast, rozwiązań komunikacyjnych i mieszkaniowych do różnych potrzeb rosnącej grupy osób w podeszłym wieku.
  • Niekontrolowana suburbanizacja (tzw. urban sprawl). Nieskoordynowany proces zagospodarowania terenu, mający miejsce w samych miastach i silnie uwidoczniający się na terenach przyległych do miast;
  • Polaryzacja rozwoju gospodarczego miast.

Zindywidualizowane podejście

W pełni zgadzamy się, że jest potrzeba zindywidualizowanego podejścia do różnych miast z większym uwzględnieniem lokalnych potrzeb ludzi. Należy zaktualizować politykę miejską w kierunku zindywidualizowanego podejścia do rozwiązywania problemów różnego rodzaju miast. A także w większym stopniu na zorientowaniu interwencji ukierunkowanej na potrzeby ludzi (people oriented). Ta zasada jest zgodna z zasadą place-based approach, która postulowana jest m.in. w Nowej Karcie Lipskiej. Krajowa Polityka Miejska 2030 w większym stopniu powinna uwzględniać zróżnicowanie miast, proponując rozwiązania „szyte na miarę”.

Technologie cyfrowe w KMP 2030

Jednym z celów KPM 2030 są technologie cyfrowe jako wsparcie w procesach zarządzania miastem i optymalizacji dostępu do usług publicznych. To Miasto Inteligentne, które prowadzi do uzyskiwania korzyści co najmniej przez trzy strony: zarządzających miastem, mieszkańców i przedsiębiorców. Cyfryzacja jako główny międzysektorowy trend wpływa na wszystkie wymiary zrównoważonego rozwoju miejskiego. Należą do nich rozwiązania informatyczne i wysokiej jakości usługi publiczne oraz biznesowe. Także związane z zarządzaniem miastem, np.: mobilność miejska w wersji smart, efektywność energetyczna, zrównoważone mieszkalnictwo, usługi publiczne, handel, zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby i zarządzanie oddolne. Inteligentne miasto to takie, w którym jakość życia jest wysoka, ze względu na dostępność i standard usług publicznych. Takie, w którym otaczająca nas przestrzeń przyciąga mieszkańców, a za nimi inwestorów. W tym samym czasie cyfryzacja może doprowadzić do powiększania podziałów czy to przestrzennych, czy społecznych. Transformacja cyfrowa powinna być zatem prowadzona dla zapewnienie dobra wspólnego. Dobro to powinno się opierać na wartościach: włączenie, koncentracja na człowieku, transparentność.

Nasze rekomendacje

W ramach celu 4 rekomendujemy, aby w zapisach KPM 2030 znalazły się następujące zagadnienia: technologie obywatelskie, wspólnoty mieszkaniowe, otwarte dane, organizacje pozarządowe, konsultacje społeczne, dostępność, współpraca na linii trzeci sektor – jst. Szczegóły naszych postulatów, a także Raport dotyczący jednego z zagadnień opublikujemy po 15 maja 2021 r.

Photo by Anthony Reungère on Unsplash.