KONFERENCJA Z PATRONATEM MINISTERSTWA

W dniu 27 stycznia 2021 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji pn. 17 trendów. 17 Celów. Biznes na rzecz Agendy 2030. Konferencja w formule on-line, została zorganizowana przez Kampanię 17 Celów pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Podczas dorocznego wydarzenia podsumowano działania rządu i biznesu na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce w 2020 r. Zaprezentowano także plany na rok 2021 i wskazano rysujące się trendy.

Wydarzenie otworzył Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Robert Tomanek. Przedstawiciel ministerstwa zaprezentował prowadzone działania na poziomie rządowym, a przede wszystkim wagę ich realizacji dla funkcjonowania państwa.

Agenda 2030 – Mapa realizacji w Polsce i na świecie

Aneta Piątkowska, reprezentująca Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w swojej prezentacji przedstawiła głównie stan wywołany pandemią Covid-19 versus SDGs. Dla przykładu, Cel 1 – Koniec z ubóstwem – pandemia spowodowała utratę dochodów i wzrost ryzyka ubóstwa; Cel 2 – Zero głodu – zaobserwowano znaczne zakłócenia w produkcji i dystrybucji żywności; Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia – podczas pandemii zaobserwowano znaczne pogorszenie stanu zdrowia, nie tylko wynikające z zachorowania na Covid-19, ale też m.in.: wynikające z braku dostępu lub mocno ograniczonych innych usług medycznych, stałego przebywania w domu czy braku aktywności fizycznej. W przypadku Celu 4 – Dobra jakość edukacji – zaobserwowano ograniczoną efektywność i dostępność edukacji. W tym zakresie niezbędny był program zakupu komputerów, laptopów, tabletów dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji i ogromne wsparcie wielu firm i organizacji pozarządowych. Patrząc na Cel 5 – Równość płci – sytuacja ekonomiczna kobiet została zagrożona i zwiększył się poziom przemocy wobec kobiet. W przypadku Celu 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca – zaobserwowano znaczne ograniczenie aktywności firm i trudności firm, wzrost bezrobocia, spadek dochodów oraz zmniejszenie czasu pracy i wynagrodzeń.

Zdaniem Anety Piątkowskiej, powinniśmy traktować Agendę 2030 jako drogowskaz dla zrównoważonej odbudowy. Niezbędna jest ponowna identyfikacja i określenie priorytetów, zwłaszcza w obszarze opieki zdrowotnej, rynku pracy czy nowych technologii. Potrzebne jest także szerokie wsparcie na transformację ekologiczną i cyfrową. Mimo pandemii działania na szczeblu ministerialnym w zakresie Agendy 2030 kontynuowano. Podjęto działania, które rozwijają potencjał administracji w celu wspierania realizacji działań na rzecz SDGs i zrównoważonego rozwoju. Istotne dla tego projektu jest:

CO JEST ISTOTNE DLA PROJEKTU?

  • Praktyczny charakter projektu, gotowe narzędzie;
  • Możliwość wykorzystania efektów projektu przez różne instytucje zaangażowane w procesy decyzyjne w ramach polityk rozwojowych;
  • Lepsze zrozumienie złożoności zrównoważonego rozwoju i potrzeby zintegrowanego podejścia w tym zakresie;
  • Tworzenie wartości dodanej w procesach decyzyjnych;
  • Lepsze odzwierciedlenie SDGs w krajowych strategiach rozwoju, procesach budżetowych, ramach monitorowania, itd.
  • Większa wiarygodność administracji w promocji zrównoważonego rozwoju oraz zdolność do budowania partnerstw na rzecz realizacji Agendy 2030 i SDGs.

Tutaj warto wskazać naszą relację z konferencji on-line pn. „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sektorze publicznym”, która odbyła się 15.01.2021 r. oraz publikację pn. „Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność organizacji. Przewodnik dla administracji centralnej”.

Małgorzata Greszta z CSR Consulting, przedstawiła podsumowanie Kampanii 17 Celów 2020: Mobilizacja. Misją Kampanii jest inspirowanie klientów do odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Dzięki temu ich firmy mogą się rozwijać na polskim rynku poprzez pojawianie się innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania Agendy 2030. Kompetencje w ramach Kampanii to: Inspiracja – dostarczanie wiedzy i wskazywanie najlepszych praktyk, Doradztwo – wspieranie w budowaniu i wdrażaniu strategii CSR oraz Współpraca – tworzenie inicjatyw i platformy współpracy. Kampanię 2021 nazwano „Ambitne działania”.

CZY PANDEMIA SPOWOLNIŁA REALIZACJĘ AGENDY 2030?

PEOPLE: PRACA W PANDEMII – NIE MA POWROTU DO NORMALNOŚCI

Marzena Strzelczyk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazała, że z badań z 2020 r. wynika, iż wiele firm nie poradziło sobie z przeniesieniem do pracy on-line. Odczarowano też niejako psychiatrię i potrzeby ludzi w tym zakresie, bowiem wzrosła liczba osób potrzebujących wsparcia psychologicznego czy psychiatrycznego. Zwrócono tez większą uwagę na work life balance.

W raporcie „Inequality Virus” eksperci/-ki Oxfamu przekonują, że pandemia koronawirusa może potencjalnie doprowadzić do wzrostu nierówności w prawie każdym kraju. Wirus ujawnił istniejące nierówności pod względem zamożności, płci i rasy. Koronakryzys ujawnił naszą zbiorową słabość i niezdolność naszej głęboko nierównej gospodarki do pracy dla wszystkich (zobacz Raport The Inequality Virus).

Z kolei Anna Potocka z Fundacji Kobiety Inspirują, wskazała na zwrócenie szczególnej uwagi na pracę zdalną i dzielenie ról opiekuńczych – jej zdaniem czeka nas rewolucja obyczajowa na tym poziomie. Tymczasowość obecnej sytuacji i pracy zdalnej staje się rzeczywistością. Podejście do pracy zdalnej musi być systemowe i potrzebna jest nieustanna praca nad 5 Celem – Równość płci. A. Potocka nawiązała także do Raportu Ernst & Young: Organizacja pracy w czasie pandemii. Wyzwania dla HR w 2021 oraz Raportu Forum odpowiedzialnego Biznesu: Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce. Warto też przyjrzeć się Gender Equality Index 2020: Polland.

PLANET: PANDEMIA STWORZYŁA DOBRY KLIMAT DO ZMIANY

Zdaniem Marty Korwackiej z Good Impact, pandemia ujawniła obszary, rzeczy systemu, które nie działają. Wszystkie zmiany, które dzisiaj widzimy, wynikają z siły konsumentów, bo to konsumenci tworzą trendy, a nie firmy czy marki. Okazało się, że są w stanie przeżyć nie kupując nowych rzeczy. Ponadto byli niejako zmuszeni wymienić i/lub sprzedać jakieś swoje rzeczy. Poczuliśmy też, że trzeba wesprzeć lokalne marki, w społeczności lokalnej, by wesprzeć siebie. Badania pokazują, że to kwestia środowiska jest bardzo ważna. Konsumenci widzą też potrzebę zmian systemowych. Ponad 50% obawia się problemów wynikających ze zmian klimatycznych.

Natomiast Kamil Wyszkowski z UN Global Compact Network Poland, twierdzi że liderzy biznesu, którzy są świadomi w zakresie zmian klimatu – działają. Aż 78% uważa zmiany klimatyczne za ryzyko, i że to politycy powinni się tym zająć. Nadal kompletnie nie radzimy sobie z gospodarką obiegu. I tu jest społeczna odpowiedzialność biznesu w tym zakresie, aby zmienić swoje działania. Jest dużo przykładów dobrych praktyk i firm, które są świadome i zmieniają swoje działania na rzecz poprawy klimatu. Powstaje tylko pytanie dlaczego tak mało jest naśladowców.

PROSPERITY: ŚRODKI NA ODRODZENIE GOSPODARKI TO WYJĄTKOWA OKAZJA NA PRZYSPIESZENIE REALIZACJI AGENDY

Zbigniew Gajewski z THINKTANK uważa, że środki i unijny fundusz odbudowy to dla Polski ogromna szansa i możliwości. Jednak to transformacja cyfrowa jest kluczem dla wszystkich innych transformacji. Paradoksalnie cyfryzacja przyspieszyła dzięki pandemii ale nadal jesteśmy w ogonie Europy w tym obszarze – 28 miejsce. Powinniśmy postawić na sztuczną inteligencję, przeznaczyć co najmniej 20% budżetu odbudowy na cyfryzację, aby wspierać transformację ekologiczną. Potrzebna jest powszechna edukacja cyfrowa, to klucz to tego, aby efektywnie wykorzystać te środki z funduszu odbudowy.

Według Zofii Wetmańskiej z  WiseEuropa, środki, które są obecnie, są w skali niespotykanej. Wiele badań wskazuje, że jeśli biznes ma pomoc w zakresie właściwych regulacji to podejmuje on działania. Należy zatem umożliwić biznesowi skorzystanie z tych środków. Bariery ich wykorzystania to bariery regulacyjne i inwestycyjne. Jeśli będziemy mieli plany na 20-30 lat, wówczas biznes będzie miał czas na przygotowanie działań i ich realizację. Muszą zatem być stabilne regulacje, np. regulacje z zakresie zrównoważonego finansowania. To jest ważne, bo trendy w Europie zmieniają się bardzo szybko. W takiej sytuacji biznes w Polsce musi aktywnie i na bieżąco obserwować to, co się dzieje.

17 TRENDÓW W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Natalia Hatalska to jedna z najbardziej wpływowych ekspertek zajmujących się poszukiwaniem, analizą i prognozowaniem nowych trendów. Przedstawiła najważniejsze obszary, kierunki działania i tendencje w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakich się możemy spodziewać w przyszłym roku. Zobacz osobny artykuł na ten temat: Natalia Hatalska: To syndrom Kasandry i redukcjonizm naukowy.

PLANY NA ROK 2021 W ZAKRESIE REALIZACJI AGENDY 2030